“ФТВТ”, Том 21, №2

Змiст

ВАЛЬКОВ В.І., ГОЛОВЧАН О.В., РОСЛЯК Г.В. Змінення обмінних
параметрів в Cr2As під тиском
……………………………………………………………… 7
ХЕЙФЕЦ О.Л., ТЕБЕНЬКОВ О.В., ФІЛІПОВ О.Л., ШАКІРОВ Е.Ф.,
МЕЛЬНИКОВА Н.В., БАБУШКІН О.М. Вплив високого тиску і
магнітних полів на електричні властивості (PBSE)0.8(AGASSE2)0.2
…… 14
ЖИХАРЄВ І.В., ГОРБЕНКО Є.Є., ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В.,
ПИЛИПЕНКО К.О. Ab initio розрахунки квантових ефектів у кри-
сталах інертних газів під тиском
…………………………………………………….. 19
МАСЛОВ В.В. , ТКАЧ В.І., НОСЕНКО В.К., РАССОЛОВ С.Г.,
МАКСИМОВ В.В., МОІСЕЄВА Т.Н., СВИРИДОВА К.А., КРИ-
СОВ В.І. В’язкокрихкий перехід у аморфних та нанокристалічних
Al87–86(Ni,Co)8(Y,Gd)5–6 сплавах при неперервному нагріві
…………….. 28
СІДОРОВ С.Л., ДЬЯЧЕНКО О.І., ТАРЕНКОВ В.Ю. Ефект Зеєбека
в купратном надпровіднику Bi2223 і пніктідi, що містить залізо
FeTe0.7Se0.3
…………………………………………………………………………………….. 40
ПАЩЕНКО O.В. Вплив заміщень надстехіометричного марганцю
іонами перехiдних металів на структуру і властивості
La0.6Sr0.2Mn1.2–xBxO3 (B – Cr, Fe, Co, Ni; x = 0.1, 0.2)
………………………… 49
МАМАЛУЙ Ю.О., СІРЮК Ю.А., БЕЗУС О.В. Особливості нерівно-
важної доменної структури приё спін-переорієнтаційному фазово-
му переході у плівці зі слабкою одновісною анізотропією
……………….. 57
ЛЯШЕНКО Я.О., ХОМЕНКО О.В., МЕТЛОВ Л.С. Гістерезисні явища
межевого тертя
……………………………………………………………………………….. 67
САМСОНЕНКО C.М. Внутрішня структура і електронний пара-
магнiтний резонанс полiкристалiчних алмазних компактів
………………. 81
ВЕЛИХАНОВ А.Р. Про вплив струму на фізико-механічні власти-
вості монокристалічного кремнію
……………………………………………………. 87
КОРЖОВ В.П., КАРПОВ М.І. Багатошарові одно- і двокомпо-
нентні металеві мікро- і нанокомпозити. Їх механічні властивості
та структура
……………………………………………………………………………………. 92
УСОВ В.В., ШКАТУЛЯК Н.М., БРЮХАНОВ П.А., БЕЙГЕЛЬЗІМЕР
Я.Ю. Текстура титану після гвинтової екструзії
…………………………….. 103
СИНЯКІНА С.А., ГОРБАНЬ О.О., ВОЛКОВА Г.К., ГЛАЗУНО-
ВА В.О., КОНСТАНТИНОВА Т.Є. Використання високого гідро-
статичного тиску для формування пористих наночастинок системи
ZrO2–3 mol.% Y2O3 та кераміки на їх основі
………………………………….. 109
КАЗАНЦЕВА Н.В., ПОПОВ А.Г., МУШНІКОВ Н.В., ТЕРЕНТЬЄВ П.Б.,
СКРИПОВ А.В., СОЛОНІНІН А.В., АЛЕКСАШИН Б.А., НОВО-
ЖЕНОВ В.І., САЗОНОВА В.А. Використання високоенергетичних
методів деформації для отримання термічно нестабільних гідридів
.. 114
ВОВЧЕНКО О.І., ДЕМИДЕНКО Л.Ю., ОНАЦЬКА Н.О. Вплив ве-
личини початкового кута між поверхнями на якість з‘єднань при
зварюванні високошвидкісним зіткненням з використанням елек-
тровибуху провідника
……………………………………………………………………. 119
АЛЄКСЄЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., КІРІЛОВ А.К., МОЛЧА-
НОВ О.М., ТРОЇЦЬКИЙ Г.А., ВИШНЯКОВ А.В. Система вугілля–ме-
тан в умовах високих газових тисків
………………………………………………. 127
ГЕЙКІН В.А., САМОЙЛОВ О.І., БУРЛАКОВ І.А., АРТЕМОВ Ф.Є.
Метод зниження високого тиску при деформуванні заготовок із
гранульних жароміцних сплавів
…………………………………………………….. 131

Скачати архів »