Наші досягнення

Сьогодні в Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О.Галкіна НАН України працює 43 наукових співробітника. Серед них – 1 член-кореспондент НАН України, 10 докторів та 20 кандидатів наук. Інститут проводить експериментальні та теоретичні дослідження з вивчення магнітних, електронних, надпровідних, резонансних, оптичних, механічних властивостей матеріалів, їх кристалічної та атомної структури, створює прилади та устаткування промислового, наукового та медичного призначення.

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки вчені інституту були удостоєні премій і відзнак, серед яких 8 Державних премій України в галузі науки і техніки, 5 премій імені видатних вчених НАН України та ін.

З результатів досліджень останнього часу, що поглиблюють знання про будову матерії, відкривають нові явища природи, започатковують фізичні основи створення нових технологій та техніки, можна відзначити такі:

  • запропоновано і розвивається новий напрямок досліджень в області обробки матеріалів тиском – ІПД-синтез, заснований на використанні інтенсивних пластичних деформацій для створення нових гібридних матеріалів. Даний підхід реалізовано для металів і полімерів;
  • на надпровідному монокристалі YBa2Cu3O7-δ при перемагнічуванні було вперше спостережено динамічну інверсію гігантського магнітного моменту з метастабільного парамагнітного стану у діамагнітний метастабільний стан, минаючи стан рівноваги. Запропоновано механізм інверсії моменту;
  • у нанокристалічному кобальтиті La0.8Ca0.2CoO3 виявлено розмірний ефект збільшення об’єму елементарної кристалічної комірки при зменшенні розмірів наночастинок з одночасним зниженням температури виникнення феромагнітного стану та спонтанної намагніченості в ньому;
  • розроблено феноменологічну теорію, яка базується на моделі гістерезисного відгуку магнітних матеріалів Прейзаха і дозволяє в рамках єдиного підходу описати загальні закономірності магнітних і магніторезистивних властивостей допійованих манганітів лантану;
  • методами андріївської спектроскопії в умовах високих гідростатичних тисків доведено спінфлуктуаційний характер надпровідності у залізовмісному надпровідному пніктіді FeSeTе;
  • встановлено, що процеси самоорганізації системи наночастинок в умовах нагріву та дії високого тиску реалізуються за механізмами їх кооперативної кристалізації, орієнтованого приєднання та «зшивання» за рахунок киснево – вакансіонного обміну між ними;
  • вперше розроблено і виготовлено лабораторну модель метанолової паливної комірки з керамічним водневим електролітом з бета-глинозему, яка відрізняється зменшеним кросовером водню і, відповідно, забезпечує більш ефективне використання палива;

Через аспірантуру та докторантуру інститут готує кадри вищої кваліфікації для наукових та учбових закладів України. Він підтримує широкі наукові, науково-виробничі і економічні зв’язки з установами України та зарубіжжя.