Про Інститут

В даний час в структуру Інституту входять: 4 наукових відділa, 2 допоміжних підрозділа. Інститут проводить фундаментальні і прикладні дослідження по основних наукових напрямах:

 • властивості матеріалів в екстремальних умовах;
 • розробка і створення нових, у тому числі наноструктурованих,  конструкційних і функціональних матеріалів.

В останні роки в Інституті також активно розвиваються дослідження з структурної інженерії архіматів (матеріалів з внутрішною архітектурою) та метаматеріалів.


П Р Е М І Ї

Державні премії України в області науки і техніки

1971 р. “Відкриття, експериментальне і теоретичне дослідження проміжного стану антиферомагнетиків” В.Г.Бар’яхтар, О.О.Галкін, С.Н.Ковнер, Е.П.Стефановський.
1980 р. “Дослідження елементарних збуджень в металах методами рентгенівської, мікроконтактної, тунельної, ультразвукової і магнітної спектроскопії” Л.Т.Цимбал, В.М.Свістунов, Т.Ф.Бутенко.
1982 р. “Розробка і дослідження надпровідників з високими практичними параметрами” О.О.Галкін, В.П.Буряк, Н.І.Матросов.
1991 р. “Виявлення і дослідження нових типів резонансів, структур і магнітопружних аномалій в низькорозмірних антиферомагнетиках” В.М.Кріворучко, Д.А.Яблонський.
1995 р. “Наукові основи, розробка технології і промислове використання метану вуглегазових родовищ” О.Д.Алексєєв.
1995 р. “Фізичні механізми деградації і шляху підвищення надійності оптоелектронних приладів” В.О.Тележкин.
2004 р. “Нові оптичні і магнітооптичні явища в антиферомагнетиках” І.Л. Любчанський, Ю.Г. Пашкевіч
2015 р. “Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення”
Т.Є. Константінова, І.А. Даніленко

Премії ім. К.Д. Синельникова

1975 р. “Індукція нового стану речовини сильним магнітним полем” О.О.Галкін, Е.А.Завадський.
1978 р. “Високочастотні релаксаційні процеси в магнетиках” В.Г.Бар’яхтар.
1997 р. “Магнітоакустика орієнтаційних фазових переходів в антиферомагнетиках” Н.К.Даньшин, Л.Т.Цимбал.

Премія ім. академіка А.А.Скочинського
АН СРСР, МУП СРСР і Президії Центрального правління
Всесоюзного науково-технічного гірського суспільства

1991 р. “Комплекс геомеханічних і фізичних досліджень викидонебезпечних вугільних пластів на великих глибинах і його впровадження” О.Д.Алексєєв.

Премія Ради Міністрів СРСР

1985 р. “Розробка і впровадження технологічних процесів гідропресовання” В.З.Спусканюк, В.С.Ковіко.

Премія ім. Б.І. Веркіна

2001 р. “Динаміка вихрової структури і властивості жорстких надпровідників” Чабаненко В.В., Шимчак Р.

Премія ім. Г.В. Курдюмова

2002 р. “Фізичні основи високоазотистих сталей” В.М.Варюхін

Премія молодих учених України

1992 р. “Квазідвовимірні магнітні вихори і транспортні властивості шаруватих надпровідників” Ю.О.Гененко.
2006 р. “Фізична кінетика і процеси аморфізації в металевих твердих розчинах” С.Г.Рассолов.
2011 р. “Нові методи отримання об’ємних наноструктурних матеріалів, засновані на використанні інтенсивної пластичної деформації, та розвиток методів їх атестації” Ю.В.Возняк, О.В.Прокоф’єва, О.В.Овсянніков.

Почесні звання:

1978 р. «Заслуженій діяч науки і техніки Україні» Галкiн О.О.
1997 р. «Заслужений діяч науки і техніки України» Цимбал Л.Т.
2007 р. «Заслужений діяч науки і техніки України» Варюхін В.М.
2010 р. «Заслужений винахідник України» Білошенко В.О.

Н А У К О В І Ш К О Л И

За час існування інституту сформувалося п’ять наукових шкіл.

Школа фізики високого тиску і спектроскопії твердих тіл.

Засновник школи – академік НАН України Галкін Олександр Олександрович. Основні результати, визнані в світі:

Відкриття проміжного стану в антиферомагнетиках; відкриття доплерон-фононного і діамагнитного резонансів в металах; розробка і вивчення надпровідників з високими критичними параметрами; тунельна і ЕПР-спектроскопія при високому тиску і низьких температурах; розвиток робіт в області гідроекструзії, зокрема, розробка технології виготовлення надпровідного багатожильного (десятки мільйонів жил) кабелю; відкриття властивостей вугілля створювати з газами метастабільні однофазні стани за типом твердих розчинів.

Діяльність наукової школи продовжується в роботах:

 • д.т.н. Білошенко В.О.
 • д.ф.-м.н. Варюхіна В.М.
 • д.ф.-м.н. Д’яконова В.П.
 • д.ф.-м.н. Левченко Г.Г.
 • д.ф.-м.н. Прохорова О.Д.
 • д.ф.-м.н. Свістунова В.М.
 • д.т.н. Спусканюка В.З.
 • д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ Цимбал Л.Т.

Школа теорії магнетизму.

Засновник школи – академік НАН України Барьяхтар Віктор Григорович. Основні результати, визнані в світі:

Розробка теорії проміжного стану в антиферомагнетиках; теорія динамічних магнітоакустичних взаємодій в магнетиках; розробка мікроскопічної і феноменологічної теорії релаксації в магнетиках; розробка теорії стійкості доменної структури магнетиків при фазових переходах 1-го роду; розробка теорії статичних і динамічних властивостей грат ЦМД; розробка теорії хвиль спинів, дослідження магнітних властивостей високотемпературних надпровідників.

Діяльність наукової школи продовжується в роботах:

 • д.ф.-м.н. Богданова О.М.
 • д.ф.-м.н. Варюхіна В.М.
 • д.ф.-м.н. Кріворучко В.М.
 • д.ф.-м.н. Любчанського І.Л.
 • д.ф.-м.н. Пашкевіча Ю.Г.
 • д.ф.-м.н. Сукстанського О.Л.
 • д.ф.-м.н. Тарасенко С.В.

Школа мезоскопичних явищ в твердих тілах.

Засновник школи – академік НАН України Архаров Володимир Іванович. Основні результати, визнані в світі:

Введення і розробка уявлень про колективні елементарні акти і естафетну передачу активації в процесі дифузії і рекристалізації в твердому телі. Виявлення явища міжкристалітної внутрішньої адсорбції розчинених компонентів і домішок і встановлення ролі цього явища у формуванні механічних і фізичних властивостей матеріалів. Створення і розвиток концепції мезоскопичного розгляду явищ в твердому телі з веденням характерних структурних масштабів, при яких елементарні акти даних явищ стають колективними.

Діяльність наукової школи продовжується в роботах:

 • д.ф.-м.н. Константінової Т.Є.
 • д.т.н. Пащенко В.П.
 • д.ф.-м.н. Самойленко З.А.

Школа теорії динаміки і дефектів грат і біофізики.

Засновник школи – член-кореспондент НАН України Толпиго Кирило Борисович. Основні результати, визнані в світі:

Розробка теорії фононних спектрів кристалів. Дослідження системи зв’язаних коливань електромагнітного поля і грат. Введення поняття світоекситона (у сучасній термінології – поляритон). Розвиток теорії екситонів і теорії кінетичних властивостей напівпровідників; теорії дефектів в кристалах; теоретичні дослідження ролі водневих зв’язків у функціонуванні біополімерів.

Діяльність наукової школи продовжується в роботах:

 • д.ф.-м.н. Беспалової С.В.
 • д.ф.-м.н. Троїцкой О.В.
 • д.ф.-м.н. Шаталова В.М.
 • д.ф.-м.н. Рум’янцева В.В.

Школа фізики фазових перетворень в екстремальних умовах.

Засновник школи – член-кореспондент НАН України Завадський Едвальд Абрамович. Основні результати, визнані в світі:

Дослідження впливу високого тиску, сильних магнітних і електричних полів, низьких температур на фазові стани в різних матеріалах. Виявлення явища індукції магнітним полем фаз, прихованих в області негативного тиску. Виявлення метастабільних гетерофазних станів в сегнетоелектриках. Дослідження особливостей магнітного впорядкування і фазових переходів в магнетиках з декількома параметрами порядку. Дослідження фазових переходів в кристалах з позиційним безладом.

Діяльність наукової школи продовжується в роботах:

 • д.ф.-м.н. Валькова В.І.
 • д.ф.-м.н. Заворотнєва Ю.Д.
 • д.ф.-м.н. Каменєва В.І.

М О Н О Г Р А Ф І Ї

 1. Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика. – К.: Изд-во КГУ, 1966. – 364 с.
 2. Буравлев Ю.М. Влияние состава и размеров пробы на результаты спектрального анализа сплавов. – К.: Техніка, 1970. – 212 с.
 3. Горох А.В., Русаков Л.Н. Петрографический анализ процессов в металлургии. – М.: Металлургия, 1973. – 288 с.
 4. Толпыго К.Б., Шустер Г.В., Козинская А.И. Термодинамика и статистическая физика: Учебное пособие для студентов вечернего отделения. – Донецк: ДонГУ, 1973. – 136 с.
 5. Галкин А.А., Гетманский А.П. Прессование металлов жидкостью. – Донецк: Донбасс, 1974. – 81 с.
 6. Горох А.В., Вангенгейм С.Д. Этюды из жизни металлов. – Донецк: Донбасс, 1974. – 122 с.
 7. Береснев Б.И., Трушин Е.В. Процесс гидроэкструзии. – М.: Наука, 1976. – 200 с.
 8. Уральский В.И., Плахотин В.С., Шефтель Н.И., Колмогоров В.Л., Соловьев В.Я., Черный Ю.Ф. Деформация металлов жидкостью высокого давления. – М.: Металлургия, 1976. – 424 с.
 9. Кузьмин Е.В., Петраковский Г.А., Завадский Э.А. Физика магнитоупорядоченных веществ. – Новосибирск: Наука, 1976. – 278 с.
 10. Буравлев Ю.М., Рудневский Н.К., Грикит И.А. Спектральный анализ металлов и сплавов (процессы на электродах). – К.: Технiка, 1976. – 190 с.
 11. Вангенгейм С.Д. Видимое невидимое: Повествование о тайнах, открытых … рентгеновскими лучами. – Донецк: Донбасс, 1977. – 134 с.
 12. Волошин В.А. Влияние давления на спектры редких земель. – К.: Наук. думка, 1979. – 136 с.
 13. Завадский Э.А., Вальков В.И. Магнитные фазовые переходы. – К.: Наук. думка, 1980. – 196 c.
 14. Барьяхтар В.Г., Иванов Б.А. Магнетизм – что это? – К.: Наук. думка, 1981. – 207 с.
 15. Береснев Б.И., Езерский К.И., Трушин Е.В. Физические основы и практическое применение гидроэкструзии. – М.: Наука, 1981. – 240 с.
 16. Алексеев А.Д., Недодаев Н.В. Предельное состояние горных пород. – К.: Наук. думка, 1982. – 200 с.
 17. Зайцев В.И. Физика пластичности гидростатически сжатых кристаллов. – К.: Наук. думка, 1983. – 188 с.
 18. Барьяхтар В.Г., Криворучко В.Н., Яблонский Д.А. Функции Грина в теории магнетизма. – К.: Наук. думка,1984. – 336 с.
 19. Галкин А.А. Физика твердого тела: Избранные труды. – К.: Наук. думка, 1986. – 248 с.
 20. Свистунов В.М., Белоголовский М.А. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в металлах. – К.: Наук. думка, 1986. – 152 с.
 21. Завадский Э.А., Ищук В.М. Метастабильные состояния в сегнетоэлектриках. – К.: Наук. думка, 1987. – 256 с.
 22. Черный Ю.Ф., Спусканюк В.З., Лядская А.А., Опанащук А.И. Гидропрессование инструментальных сталей. – К.: Техніка,1987. – 216 с.
 23. Береснев Б.И., Езерский К.И., Трушин Е.В., Каменецкий Б.И. Высокие давления в современных технологиях обработки материалов. – М.: Наука, 1988. – 245 с.
 24. Тележкин В.А. Теория радиационных дефектов в полупроводниках. – К.: Наук. думка, 1988. – 132 с.
 25. Алексеев А.Д., Стариков Г.П., Малюга М.Ф., Аносов О.С. Обработка выбросоопасных пластов водными растворами ПАВ. – К.: Технiка, 1988. – 86 с.
 26. Буравлев Ю.М., Грикит И.А., Никитина О.И., Борбат А.М., Демьянчук А.С., Северин Э.Н. Методы спектрального анализа металлов и сплавов. – К.: Техніка, 1988. – 215 с.
 27. Иванченко Ю.М., Лисянский А.А., Филиппов А.Э. Флуктуационные эффекты в системах с конкурирующими взаимодействиями. – К.: Наук. думка, 1989.- 280 с.
 28. Алекссев А.Д., Ревва В.Н., Рязанцев Н.А. Разрушение горных пород в объёмном поле сжимающих напряжений. – К.: Наук. думка, 1989. – 168 с.
 29. Барьяхтар В.Г., Зароченцев Е.В., Троицкая Е.П. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Атомные свойства металлов. – К.: Наук. думка, 1990. – 376 с.
 30. Волков К.В., Капустин А.И., Спусканюк В.З., Черный Ю.Ф. Упрочнение материалов методами гидропрессования. – К.: Наук. думка, 1991. – 200 с.
 31. Абаренков И.В., Антонова И.М., Барьяхтар В.Г., Булатов В.Л., Зароченцев Е.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов. – К.: Наук. думка, 1991. – 456 с.
 32. Алексеев А.Д., Зайденварг В.Е., Синолицкий В.В., Ульянова Е.В. Радиофизика в угольной промышленности. – М.: Недра, 1992. – 184 с.
 33. Резник И.М. Электронная плотность в теории свойств основного состояния кристаллов. – К.: Наук. думка, 1992. – 144 с.
 34. Алексеев А.Д., Сургай Н.С. Прогноз и управление состоянием горного массива. – К.: Наук. думка, 1994. – 200 с.
 35. Alexeev A.D., Ilyshenko V.G., Kuzyara V.I. Coal mass state: NMR-analysis and cоntrol. – Kiev: Naukova Dumka, 1995. – 224 p.
 36. Константинова Т.Е. Мезоструктура деформированных сплавов. – Донецк: изд. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 1997. – 170 с.
 37. Самойленко З.А. Кластерообразование в структурах с нарушенным дальним порядком. – К.: Вища школа, 1997. – 128 с.
 38. Черний В.И., Кардаш А.М., Городник Г.А., Дроботько В.Ф. Диагностика и лечение отека и набухания головного мозга. – К.: Здоров‘я, 1997. – 228 с.
 39. Боргардт А.А. Бич Божий (Аттила – 5-й каган гуннов и его время). – Донецк: изд. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 1998. – 342 с.
 40. Александров В.Г., Аксенов А.В., Алышев Н.А., Шаповал Н.А., Питаленко Е.И., Пивень Ю.А., Курицын Б.И., Литвинов Ю.Г. Вопросы управления горным давлением на тонких крутых пластах Донбасса. – Донецк: ООО «Лебедь», 1998. – 288 с.
 41. Алексеев А.Д., Питаленко Е.И., Ревва В.Н., Борисенко Э.В. и др. Компьютерный вариант составления паспортов управления кровлей и крепления лав пластов с углами падения свыше 35о (руководство). – Донецк, 1998. – 124 с.
 42. Морозов А.Ф., Метлов Л.С., Мордасов В.И. Устойчивость подготовительных выработок в условиях зональной дезинтеграции горных пород. Ч.1. – Донецк: Донеччина, 1999. – 176 с.
 43. Baryakhtar V.G., Zarochentsev E.V., Troitskaya E.P. Theory of Adiabatic Potential and Atomic Properties of Simple Metals. Gordon and Breach Science Publishers, 1999. – 320 р.
 44. Боргардт О.О. Дві культури. – Донецьк: вид. ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України, 1999. – 370 с.
 45. Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Эфрос Б.М. Физическая механика гидростатической обработки материалов. – Донецк: изд. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2000. – 192 с.
 46. Карначев А.С., Белошенко В.А., Титиевский В.И. Микролокальные сети: интеллектуальные датчики, однопроводный интерфейс, системы сбора информации. – Донецк: изд. ДонФТИ НАН Украины, 2000. – 199 с.
 47. Беспалова С.В., Гусев А.А. Математические модели биологических процессов. – Донецк, 2000. – 150 с.
 48. Белошенко В.А., Карначев А.С., Титиевский В.И., Шелудченко В.И. Технология «іButton» в температурном мониторинге зданий и отопительных систем. – Донецк: Норд Компьютер, 2001. – 151 с.
 49. Боргардт О.О. Аналітична історія України (від початку її існування). Ч. 1. – Донецьк: вид. ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України, 2001. – 352 с.
 50. Максимович В.А., Мухин В.В., Беспалова С.В. Медицинская психофизика. – Донецк: изд. ДонНУ, 2001. – 152 с.
 51. Боргардт О.О. Аналітична історія України (від початку її існування). Ч. 2. – Донецьк: вид. ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України, 2002. – 337 с.
 52. Горох А.В. Периодическая система химических элементов. Генетический аспект. – Донецк: изд. ДонФТИ НАНУ, 2002. – 81 с.
 53. Максимович В.А., Беспалова С.В. Математическое моделирование в медицинской биофизике (Моделирование в биомедфизике). – Донецк: изд. ДонНУ, 2002. – 202 с.
 54. Морозов А.Ф. Инновационные технологии повышения устойчивости горных выработок. – Донецк: ООО «Юго-Восток», 2002. – 158 с.
 55. Максимович В.А., Солдак И.И., Беспалова С.В. Медицинская биоэнергетика. – Донецк: изд. ДонНУ, 2003. – 229 с.
 56. Боргардт О.О. Аналітична історія України (від початку її існування). Ч. 3. – Донецьк: вид. «Норд-Пресс», 2003. – 406 с.
 57. Полищук В.С. Интенсификация процессов получения карбидов, нитридов и композиционных материалов на их основе. – Севастополь: «Вебер», 2003. – 327 с.
 58. Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Орлов Д.В., Сынков С.Г. Винтовая экструзия – процесс накопления деформаций. – Донецк: Фирма ТЕАН, 2003. – 87 с.
 59. Белошенко В.А., Варюхин В.Н. Эффект памяти формы в полимерах и его применение. – К.: Наук. думка, 2005. – 192 с.
 60. Венгеров И.Р. Хроноартефакты термодинамики. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 236 с.
 61. Морозов О.Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. – 352 с.
 62. Заворотнев Ю.Д., Овандер Л.Н. Нелинейные оптические эффекты в молекулярных кристаллах. – Донецк: Норд-Пресс, ДонФТИ НАН Украины, 2005. – 284 с.
 63. Высоцкий Е.Н. Управление разрушением при изгибе. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2006. – 256 с.
 64. Румянцев В.В. Взаимодействие электромагнитного излучения и легких частиц с несовершенными кристаллическими средами. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 347 с.
 65. Yuntian T. Zhu and Varyukhin Viktor. Nanostructured materials by high-pressure severe plastic deformation. – Los Alamos National Laboratory; Donetsk Physics & Technology Institute, Ukrainian Academy of Sciences, Donetsk, Ukraine, 2006. – 311 p.
 66. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Спусканюк В.З. Теория и практика гидроэкструзии. – К.: Наук. думка, 2007. – 247 с.
 67. Приходченко В.В., Думанский Ю.В., Приходченко О.В., Белошенко В.А., Дорошев В.Д., Карначев А.С. Применение контактного цифрового термографа ТКЦ-1 в диагностике заболеваний молочных желез. Руководство для врачей. – ДонНМУ, ДонФТИ НАНУ. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. – 192 с.
 68. Высоцкий Е.Н. Управление качеством металлоизделий при обработке давлением. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2008. – 179 с.
 69. Хиженков П.К., Нецветов М.В., Макмак И.М. Структурированные магнитные жидкости. – ДонФТИ НАНУ. – Донецк: «Вебер» (Донецкий филиал), 2008. – 142 с.
 70. Белошенко В.А., Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н. Твердофазная экструзия полимеров. – К.: Наук. думка, 2008. – 207 с.
 71. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Матросов Н.И., Медведская Э.А. Гидромеханическая обработка проволоки. – К.: Наук. думка, 2008. – 192 с.
 72. Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели. Том 1. Анализ парадигмы. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 632 с.
 73. Ляшенко В.И., Жихарев И.В., Павлов К.В., Бережная Т.В. Большая книга о малом наномире. – Луганск: Альма-матер, 2008. – 531 с.
 74. Белошенко В.И., Варюхин В.Н., Матросов Н.И., Медведская Э.А. Гидропрессование волокнистых композиционных материалов. – К.: Наук. думка, 2009. – 206 с.
 75. Пашинская Е.Г. Физико-механические основы измельчения структуры при комбинированной пластической деформации. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 352 с.
 76. Хиженков П.К., Нєцвєтов М.В., Суслова Є.П. Вступ до вібраційної екології. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 166 с.
 77. Черний В.И., Шевченко А.И., Городник Г.А., Колесников А.Н., Кардаш А.М., Дроботько В.Ф., Черний Т.В., Андронова И.А. Алгоритм диагностики и интенсивной терапии внутричерепной гипертензии при полиэтиологическом поражении центральной нервной системы методами искусственного интеллекта. – Донецьк: Наука і освіта, 2009. – 252 с.
 78. Терехов С.В. Введение в синергетику. – Донецк: Цифровая типография, 2009. – 187 с.
 79. Левченко Г.Г., Христов А.В. Молекулярный магнетизм: фазовые переходы высокий спин–низкий спин. – Донецк: «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2010. – 264 с.
 80. Шевелев А.И., Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Сынков С.Г., Рябичева Л.А., Решетов А.В.Деформационная обработка вторичного алюминия и алюминийсодержащих отходов. – Донецк: «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2010. – 270 с.
 81. Барьяхтар В.Г., Иванов Б.А., Криворучко В.Н., Данилевич А.Г. Современные проблемы динамики намагниченности: от основ до сверхбыстрой релаксации. – Киев, Химджест, 2013. 316с.
 82. Погребняк В.Г., Горбань С.В., Гаркушева В.О., Пащенко О.В. Основи фізики: підручник. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 338 с.
 83. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Возняк Ю.В. Переработка полимеров методами твердофазной экструзии — Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. – 180 с.