Про Інститут

В даний час в структуру Інституту входять: 4 наукових відділa, 2 допоміжних підрозділа. Інститут проводить фундаментальні і прикладні дослідження по основних наукових напрямах:

 • властивості матеріалів в екстремальних умовах;
 • розробка і створення нових, у тому числі наноструктурованих,  конструкційних і функціональних матеріалів.

В останні роки в Інституті також активно розвиваються дослідження з структурної інженерії архіматів (матеріалів з внутрішною архітектурою) та метаматеріалів.


П Р Е М І Ї

Державні премії України в області науки і техніки

1971 р. “Відкриття, експериментальне і теоретичне дослідження проміжного стану антиферомагнетиків” В.Г.Бар’яхтар, О.О.Галкін, С.Н.Ковнер, Е.П.Стефановський.
1980 р. “Дослідження елементарних збуджень в металах методами рентгенівської, мікроконтактної, тунельної, ультразвукової і магнітної спектроскопії” Л.Т.Цимбал, В.М.Свістунов, Т.Ф.Бутенко.
1982 р. “Розробка і дослідження надпровідників з високими практичними параметрами” О.О.Галкін, В.П.Буряк, Н.І.Матросов.
1991 р. “Виявлення і дослідження нових типів резонансів, структур і магнітопружних аномалій в низькорозмірних антиферомагнетиках” В.М.Криворучко, Д.А.Яблонський.
1995 р. “Наукові основи, розробка технології і промислове використання метану вуглегазових родовищ” О.Д.Алексєєв.
1995 р. “Фізичні механізми деградації і шляху підвищення надійності оптоелектронних приладів” В.О.Тележкин.
2004 р. “Нові оптичні і магнітооптичні явища в антиферомагнетиках” І.Л. Любчанський, Ю.Г. Пашкевич
2015 р.

“Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення”

Т.Є. Константінова, І.А. Даніленко

Премії ім. К.Д. Синельникова

1975 р. “Індукція нового стану речовини сильним магнітним полем” О.О.Галкін, Е.А.Завадський.
1978 р. “Високочастотні релаксаційні процеси в магнетиках” В.Г.Бар’яхтар.
1997 р. “Магнітоакустика орієнтаційних фазових переходів в антиферомагнетиках” Н.К.Даньшин, Л.Т.Цимбал.

Премія ім. академіка А.А.Скочинського
АН СРСР, МУП СРСР і Президії Центрального правління
Всесоюзного науково-технічного гірського суспільства

1991 р. “Комплекс геомеханічних і фізичних досліджень викидонебезпечних вугільних пластів на великих глибинах і його впровадження” О.Д.Алексєєв.

Премія Ради Міністрів СРСР

1985 р. “Розробка і впровадження технологічних процесів гідропресовання” В.З.Спусканюк, В.С.Ковіко.

Премія ім. Б.І. Веркіна

2001 р. “Динаміка вихрової структури і властивості жорстких надпровідників” Чабаненко В.В., Шимчак Р.
2019 р. “Передбачення та експериментальне виявлення особливостей кооперативних явищ у новітніх твердотільних системах – топологічних ізоляторах та екзотичних надпровідниках” Пашкевич Ю.Г.

Премія ім. Г.В. Курдюмова

2002 р. “Фізичні основи високоазотистих сталей” В.М.Варюхін

Премія ім. І.М. Францевича

2012 р. “Нові методи модифікування конструкційних, зокрема порошкових, матеріалів із застосуванням високих тисків та інтенсивних зсувних деформацій” Бейгельзімер Я.Ю., Варюхін В.М.

Премія ім. Л.В. Шубнікова

2013 р. “Новітні багатофункціональні магнітні матеріали: від макросистем до наноструктур; властивості та застосування” Левченко Г.Г.

Премія молодих учених України

1992 р. “Квазідвовимірні магнітні вихори і транспортні властивості шаруватих надпровідників” Ю.О.Гененко.
2006 р. “Фізична кінетика і процеси аморфізації в металевих твердих розчинах” С.Г.Рассолов.
2011 р. “Нові методи отримання об’ємних наноструктурних матеріалів, засновані на використанні інтенсивної пластичної деформації, та розвиток методів їх атестації” Ю.В.Возняк, О.В.Прокоф’єва, О.В.Овсянніков.

Почесні звання:

1978 р. «Заслуженій діяч науки і техніки Україні» Галкiн О.О.
1997 р. «Заслужений діяч науки і техніки України» Цимбал Л.Т.
2007 р. «Заслужений діяч науки і техніки України» Варюхін В.М.
2010 р. «Заслужений винахідник України» Білошенко В.О.

Н А У К О В І      Ш К О Л И

За час існування інституту сформувалося п’ять наукових шкіл.

Школа фізики високого тиску і спектроскопії твердих тіл.

Засновник школи – академік НАН України Галкін Олександр Олександрович. Основні результати, визнані в світі:

Відкриття проміжного стану в антиферомагнетиках; відкриття доплерон-фононного і діамагнитного резонансів в металах; розробка і вивчення надпровідників з високими критичними параметрами; тунельна і ЕПР-спектроскопія при високому тиску і низьких температурах; розвиток робіт в області гідроекструзії, зокрема, розробка технології виготовлення надпровідного багатожильного (десятки мільйонів жил) кабелю; відкриття властивостей вугілля створювати з газами метастабільні однофазні стани за типом твердих розчинів.

 

Школа теорії магнетизму.

Засновник школи – академік НАН України Барьяхтар Віктор Григорович. Основні результати, визнані в світі:

Розробка теорії проміжного стану в антиферомагнетиках; теорія динамічних магнітоакустичних взаємодій в магнетиках; розробка мікроскопічної і феноменологічної теорії релаксації в магнетиках; розробка теорії стійкості доменної структури магнетиків при фазових переходах 1-го роду; розробка теорії статичних і динамічних властивостей грат ЦМД; розробка теорії хвиль спинів, дослідження магнітних властивостей високотемпературних надпровідників.

 

Школа мезоскопичних явищ в твердих тілах.

Засновник школи – академік НАН України Архаров Володимир Іванович. Основні результати, визнані в світі:

Введення і розробка уявлень про колективні елементарні акти і естафетну передачу активації в процесі дифузії і рекристалізації в твердому телі. Виявлення явища міжкристалітної внутрішньої адсорбції розчинених компонентів і домішок і встановлення ролі цього явища у формуванні механічних і фізичних властивостей матеріалів. Створення і розвиток концепції мезоскопичного розгляду явищ в твердому телі з веденням характерних структурних масштабів, при яких елементарні акти даних явищ стають колективними.

 

Школа теорії динаміки і дефектів грат і біофізики.

Засновник школи – член-кореспондент НАН України Толпиго Кирило Борисович. Основні результати, визнані в світі:

Розробка теорії фононних спектрів кристалів. Дослідження системи зв’язаних коливань електромагнітного поля і грат. Введення поняття світоекситона (у сучасній термінології – поляритон). Розвиток теорії екситонів і теорії кінетичних властивостей напівпровідників; теорії дефектів в кристалах; теоретичні дослідження ролі водневих зв’язків у функціонуванні біополімерів.

 

Школа фізики фазових перетворень в екстремальних умовах.

Засновник школи – член-кореспондент НАН України Завадський Едвальд Абрамович. Основні результати, визнані в світі:

Дослідження впливу високого тиску, сильних магнітних і електричних полів, низьких температур на фазові стани в різних матеріалах. Виявлення явища індукції магнітним полем фаз, прихованих в області негативного тиску. Виявлення метастабільних гетерофазних станів в сегнетоелектриках. Дослідження особливостей магнітного впорядкування і фазових переходів в магнетиках з декількома параметрами порядку. Дослідження фазових переходів в кристалах з позиційним безладом.

 


М О Н О Г Р А Ф І Ї

 1. Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика. – К.: Изд-во КГУ, 1966. – 364 с.
 2. Буравлев Ю.М. Влияние состава и размеров пробы на результаты спектрального анализа сплавов. – К.: Техніка, 1970. – 212 с.
 3. Горох А.В., Русаков Л.Н. Петрографический анализ процессов в металлургии. – М.: Металлургия, 1973. – 288 с.
 4. Толпыго К.Б., Шустер Г.В., Козинская А.И. Термодинамика и статистическая физика: Учебное пособие для студентов вечернего отделения. – Донецк: ДонГУ, 1973. – 136 с.
 5. Галкин А.А., Гетманский А.П. Прессование металлов жидкостью. – Донецк: Донбасс, 1974. – 81 с.
 6. Горох А.В., Вангенгейм С.Д. Этюды из жизни металлов. – Донецк: Донбасс, 1974. – 122 с.
 7. Береснев Б.И., Трушин Е.В. Процесс гидроэкструзии. – М.: Наука, 1976. – 200 с.
 8. Уральский В.И., Плахотин В.С., Шефтель Н.И., Колмогоров В.Л., Соловьев В.Я., Черный Ю.Ф. Деформация металлов жидкостью высокого давления. – М.: Металлургия, 1976. – 424 с.
 9. Кузьмин Е.В., Петраковский Г.А., Завадский Э.А. Физика магнитоупорядоченных веществ. – Новосибирск: Наука, 1976. – 278 с.
 10. Буравлев Ю.М., Рудневский Н.К., Грикит И.А. Спектральный анализ металлов и сплавов (процессы на электродах). – К.: Технiка, 1976. – 190 с.
 11. Вангенгейм С.Д. Видимое невидимое: Повествование о тайнах, открытых … рентгеновскими лучами. – Донецк: Донбасс, 1977. – 134 с.
 12. Волошин В.А. Влияние давления на спектры редких земель. – К.: Наук. думка, 1979. – 136 с.
 13. Завадский Э.А., Вальков В.И. Магнитные фазовые переходы. – К.: Наук. думка, 1980. – 196 c.
 14. Барьяхтар В.Г., Иванов Б.А. Магнетизм – что это? – К.: Наук. думка, 1981. – 207 с.
 15. Береснев Б.И., Езерский К.И., Трушин Е.В. Физические основы и практическое применение гидроэкструзии. – М.: Наука, 1981. – 240 с.
 16. Алексеев А.Д., Недодаев Н.В. Предельное состояние горных пород. – К.: Наук. думка, 1982. – 200 с.
 17. Зайцев В.И. Физика пластичности гидростатически сжатых кристаллов. – К.: Наук. думка, 1983. – 188 с.
 18. Барьяхтар В.Г., Криворучко В.Н., Яблонский Д.А. Функции Грина в теории магнетизма. – К.: Наук. думка,1984. – 336 с.
 19. Галкин А.А. Физика твердого тела: Избранные труды. – К.: Наук. думка, 1986. – 248 с.
 20. Свистунов В.М., Белоголовский М.А. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в металлах. – К.: Наук. думка, 1986. – 152 с.
 21. Завадский Э.А., Ищук В.М. Метастабильные состояния в сегнетоэлектриках. – К.: Наук. думка, 1987. – 256 с.
 22. Черный Ю.Ф., Спусканюк В.З., Лядская А.А., Опанащук А.И. Гидропрессование инструментальных сталей. – К.: Техніка,1987. – 216 с.
 23. Береснев Б.И., Езерский К.И., Трушин Е.В., Каменецкий Б.И. Высокие давления в современных технологиях обработки материалов. – М.: Наука, 1988. – 245 с.
 24. Тележкин В.А. Теория радиационных дефектов в полупроводниках. – К.: Наук. думка, 1988. – 132 с.
 25. Алексеев А.Д., Стариков Г.П., Малюга М.Ф., Аносов О.С. Обработка выбросоопасных пластов водными растворами ПАВ. – К.: Технiка, 1988. – 86 с.
 26. Буравлев Ю.М., Грикит И.А., Никитина О.И., Борбат А.М., Демьянчук А.С., Северин Э.Н. Методы спектрального анализа металлов и сплавов. – К.: Техніка, 1988. – 215 с.
 27. Иванченко Ю.М., Лисянский А.А., Филиппов А.Э. Флуктуационные эффекты в системах с конкурирующими взаимодействиями. – К.: Наук. думка, 1989.- 280 с.
 28. Алекссев А.Д., Ревва В.Н., Рязанцев Н.А. Разрушение горных пород в объёмном поле сжимающих напряжений. – К.: Наук. думка, 1989. – 168 с.
 29. Барьяхтар В.Г., Зароченцев Е.В., Троицкая Е.П. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Атомные свойства металлов. – К.: Наук. думка, 1990. – 376 с.
 30. Волков К.В., Капустин А.И., Спусканюк В.З., Черный Ю.Ф. Упрочнение материалов методами гидропрессования. – К.: Наук. думка, 1991. – 200 с.
 31. Абаренков И.В., Антонова И.М., Барьяхтар В.Г., Булатов В.Л., Зароченцев Е.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов. – К.: Наук. думка, 1991. – 456 с.
 32. Алексеев А.Д., Зайденварг В.Е., Синолицкий В.В., Ульянова Е.В. Радиофизика в угольной промышленности. – М.: Недра, 1992. – 184 с.
 33. Резник И.М. Электронная плотность в теории свойств основного состояния кристаллов. – К.: Наук. думка, 1992. – 144 с.
 34. Алексеев А.Д., Сургай Н.С. Прогноз и управление состоянием горного массива. – К.: Наук. думка, 1994. – 200 с.
 35. Alexeev A.D., Ilyshenko V.G., Kuzyara V.I. Coal mass state: NMR-analysis and cоntrol. – Kiev: Naukova Dumka, 1995. – 224 p.
 36. Константинова Т.Е. Мезоструктура деформированных сплавов. – Донецк: изд. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 1997. – 170 с.
 37. Самойленко З.А. Кластерообразование в структурах с нарушенным дальним порядком. – К.: Вища школа, 1997. – 128 с.
 38. Черний В.И., Кардаш А.М., Городник Г.А., Дроботько В.Ф. Диагностика и лечение отека и набухания головного мозга. – К.: Здоров‘я, 1997. – 228 с.
 39. Боргардт А.А. Бич Божий (Аттила – 5-й каган гуннов и его время). – Донецк: изд. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 1998. – 342 с.
 40. Александров В.Г., Аксенов А.В., Алышев Н.А., Шаповал Н.А., Питаленко Е.И., Пивень Ю.А., Курицын Б.И., Литвинов Ю.Г. Вопросы управления горным давлением на тонких крутых пластах Донбасса. – Донецк: ООО «Лебедь», 1998. – 288 с.
 41. Алексеев А.Д., Питаленко Е.И., Ревва В.Н., Борисенко Э.В. и др. Компьютерный вариант составления паспортов управления кровлей и крепления лав пластов с углами падения свыше 35о (руководство). – Донецк, 1998. – 124 с.
 42. Морозов А.Ф., Метлов Л.С., Мордасов В.И. Устойчивость подготовительных выработок в условиях зональной дезинтеграции горных пород. Ч.1. – Донецк: Донеччина, 1999. – 176 с.
 43. Baryakhtar V.G., Zarochentsev E.V., Troitskaya E.P. Theory of Adiabatic Potential and Atomic Properties of Simple Metals. Gordon and Breach Science Publishers, 1999. – 320 р.
 44. Боргардт О.О. Дві культури. – Донецьк: вид. ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України, 1999. – 370 с.
 45. Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Эфрос Б.М. Физическая механика гидростатической обработки материалов. – Донецк: изд. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2000. – 192 с.
 46. Карначев А.С., Белошенко В.А., Титиевский В.И. Микролокальные сети: интеллектуальные датчики, однопроводный интерфейс, системы сбора информации. – Донецк: изд. ДонФТИ НАН Украины, 2000. – 199 с.
 47. Беспалова С.В., Гусев А.А. Математические модели биологических процессов. – Донецк, 2000. – 150 с.
 48. Белошенко В.А., Карначев А.С., Титиевский В.И., Шелудченко В.И. Технология «іButton» в температурном мониторинге зданий и отопительных систем. – Донецк: Норд Компьютер, 2001. – 151 с.
 49. Боргардт О.О. Аналітична історія України (від початку її існування). Ч. 1. – Донецьк: вид. ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України, 2001. – 352 с.
 50. Максимович В.А., Мухин В.В., Беспалова С.В. Медицинская психофизика. – Донецк: изд. ДонНУ, 2001. – 152 с.
 51. Боргардт О.О. Аналітична історія України (від початку її існування). Ч. 2. – Донецьк: вид. ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України, 2002. – 337 с.
 52. Горох А.В. Периодическая система химических элементов. Генетический аспект. – Донецк: изд. ДонФТИ НАНУ, 2002. – 81 с.
 53. Максимович В.А., Беспалова С.В. Математическое моделирование в медицинской биофизике (Моделирование в биомедфизике). – Донецк: изд. ДонНУ, 2002. – 202 с.
 54. Морозов А.Ф. Инновационные технологии повышения устойчивости горных выработок. – Донецк: ООО «Юго-Восток», 2002. – 158 с.
 55. Максимович В.А., Солдак И.И., Беспалова С.В. Медицинская биоэнергетика. – Донецк: изд. ДонНУ, 2003. – 229 с.
 56. Боргардт О.О. Аналітична історія України (від початку її існування). Ч. 3. – Донецьк: вид. «Норд-Пресс», 2003. – 406 с.
 57. Полищук В.С. Интенсификация процессов получения карбидов, нитридов и композиционных материалов на их основе. – Севастополь: «Вебер», 2003. – 327 с.
 58. Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Орлов Д.В., Сынков С.Г. Винтовая экструзия – процесс накопления деформаций. – Донецк: Фирма ТЕАН, 2003. – 87 с.
 59. Белошенко В.А., Варюхин В.Н. Эффект памяти формы в полимерах и его применение. – К.: Наук. думка, 2005. – 192 с.
 60. Венгеров И.Р. Хроноартефакты термодинамики. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 236 с.
 61. Морозов О.Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. – 352 с.
 62. Заворотнев Ю.Д., Овандер Л.Н. Нелинейные оптические эффекты в молекулярных кристаллах. – Донецк: Норд-Пресс, ДонФТИ НАН Украины, 2005. – 284 с.
 63. Высоцкий Е.Н. Управление разрушением при изгибе. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2006. – 256 с.
 64. Румянцев В.В. Взаимодействие электромагнитного излучения и легких частиц с несовершенными кристаллическими средами. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 347 с.
 65. Yuntian T. Zhu and Varyukhin Viktor. Nanostructured materials by high-pressure severe plastic deformation. – Los Alamos National Laboratory; Donetsk Physics & Technology Institute, Ukrainian Academy of Sciences, Donetsk, Ukraine, 2006. – 311 p.
 66. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Спусканюк В.З. Теория и практика гидроэкструзии. – К.: Наук. думка, 2007. – 247 с.
 67. Приходченко В.В., Думанский Ю.В., Приходченко О.В., Белошенко В.А., Дорошев В.Д., Карначев А.С. Применение контактного цифрового термографа ТКЦ-1 в диагностике заболеваний молочных желез. Руководство для врачей. – ДонНМУ, ДонФТИ НАНУ. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. – 192 с.
 68. Высоцкий Е.Н. Управление качеством металлоизделий при обработке давлением. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2008. – 179 с.
 69. Хиженков П.К., Нецветов М.В., Макмак И.М. Структурированные магнитные жидкости. – ДонФТИ НАНУ. – Донецк: «Вебер» (Донецкий филиал), 2008. – 142 с.
 70. Белошенко В.А., Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н. Твердофазная экструзия полимеров. – К.: Наук. думка, 2008. – 207 с.
 71. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Матросов Н.И., Медведская Э.А. Гидромеханическая обработка проволоки. – К.: Наук. думка, 2008. – 192 с.
 72. Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели. Том 1. Анализ парадигмы. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 632 с.
 73. Ляшенко В.И., Жихарев И.В., Павлов К.В., Бережная Т.В. Большая книга о малом наномире. – Луганск: Альма-матер, 2008. – 531 с.
 74. Белошенко В.И., Варюхин В.Н., Матросов Н.И., Медведская Э.А. Гидропрессование волокнистых композиционных материалов. – К.: Наук. думка, 2009. – 206 с.
 75. Пашинская Е.Г. Физико-механические основы измельчения структуры при комбинированной пластической деформации. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 352 с.
 76. Хиженков П.К., Нєцвєтов М.В., Суслова Є.П. Вступ до вібраційної екології. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 166 с.
 77. Черний В.И., Шевченко А.И., Городник Г.А., Колесников А.Н., Кардаш А.М., Дроботько В.Ф., Черний Т.В., Андронова И.А. Алгоритм диагностики и интенсивной терапии внутричерепной гипертензии при полиэтиологическом поражении центральной нервной системы методами искусственного интеллекта. – Донецьк: Наука і освіта, 2009. – 252 с.
 78. Терехов С.В. Введение в синергетику. – Донецк: Цифровая типография, 2009. – 187 с.
 79. Левченко Г.Г., Христов А.В. Молекулярный магнетизм: фазовые переходы высокий спин–низкий спин. – Донецк: «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2010. – 264 с.
 80. Шевелев А.И., Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Сынков С.Г., Рябичева Л.А., Решетов А.В.Деформационная обработка вторичного алюминия и алюминийсодержащих отходов. – Донецк: «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2010. – 270 с.
 81. Барьяхтар В.Г., Иванов Б.А., Криворучко В.Н., Данилевич А.Г. Современные проблемы динамики намагниченности: от основ до сверхбыстрой релаксации. – Киев, Химджест, 2013. 316с.
 82. Погребняк В.Г., Горбань С.В., Гаркушева В.О., Пащенко О.В. Основи фізики: підручник. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 338 с.
 83. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Возняк Ю.В. Структурная модификация полимеров методами твердофазной экструзии — Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. – 180 с.
 84. Строганов В.Ф., Строганов И.В., Белошенко В.А. Эпоксидные полимеры с эффектом памяти формы. – Казань: КГСУ, 2017. – 244 с.
 85. K.V. Lamonova, S.M. Orel, Yu.G. Pashkevich Modified Crystal Field Theory and its Applications. -  Kyiv : Akademperiodyka, 2019. -  226 p.