“ФТВТ”, Том 22, №3

Змiст

ШЕЛЕСТ В.В., ХРИСТОВ О.В., КУЗНЕЦОВА В.В. Деякі аспекти
термодинаміки стійкості у флуктуаційному уявленні
………………………… 7
ЖУРАВЛЬОВ О.В., ДРАГУНОВ І.Є. Чотириспіновий комплекс з
анізотропною планарною обмінною взаємодією
……………………………… 31
МАЛАШЕНКО В.В. Вплив домішок на динамічну межу текучості
наноматеріалів
……………………………………………………………………………….. 47
НАДТОЧІЙ В.О., УКОЛОВ О.І., НЕЧВОЛОД М.К. Формування
наноструктур в Ge за умови дислокаційно-поверхневої дифузії
………. 54
ХАЧАТУРОВ О.Й., БЛОЩИЦЬКИЙ В.П., ХАЧАТУРОВА Т.О.
Вплив тиску на диференціальну провідність тунельних контактів з
феромагнітним електродом
…………………………………………………………….. 63
ТЕРЕХОВ С.О., БУКІН Г.В., ЛЕВЧЕНКО Г.Г., GASPAR A.B., REAL J.A.
Спіновий перехід у 2D-координаційнiй сполуцi Fe(3-Clpy)2Pd(CN)4,
індукований тиском при постійній (кімнатнiй) температурі
…………….. 69
ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ В.О., БАШЕВ В.Ф., ТАРАСОВ С.В., КАЗАЧА Ю.І.,
ЕФІМЕНКО О.Ю., ІВАНОВ В.А. Дослідження мікроструктури та
механічних властивостей стрічки Pb−Sn−Ca, отриманої гартуван-
ням з рідкого стану
…………………………………………………………………………. 79
БЕРЕЖНА Л.В., КРАСНЯКОВА Т.В., ЖИХАРЄВ І.В., ЛЕВЧЕН-
КО Г.Г. Вплив тиску на магнітні властивості шаруватого магнети-
ка Cu2(OH)3(C10H21CO2)mH2O
………………………………………………………… 87
МАГОМЕДОВ М.Н. Про самодифузію в кристалі заліза при вели-
ких тисках
………………………………………………………………………………………. 97
ПАШИНСЬКА О.Г., ЗАВДОВЄЄВ А.В. Застосування прокатки зі
зсувом і традиційного волочіння для формування структури й вла-
стивостей маловуглецевих сталей
………………………………………………….. 113
ДОВГИЙ В.Т., ЛІННИК А.І., КАМЕНЄВ В.І., ТАРЕНКОВ В.Ю.,
СИДОРОВ С.Л., ТОДРІС Б.М., МИХАЙЛОВ В.І., ДАВИДЕЙКО Н.В.,
ЛIННИК Т.А. Особливості магнітних, електричних властивостей та
магнітно-неоднорідний стан монокристала Nd0.5Sr0.5MnO3
……………. 125
БУХАНЬКО Ф.М. Фазові перетворення в La1−yPryMnO3+δ (0 ≤ y ≤ 1)-
манганітах
…………………………………………………………………………………….. 134

Скачати архів »