“ФТВТ”, Том 18, №1

Змiст

ВЄНГЕРОВ І.Р. Теплофізика твердих тіл, що деформуються (Ог-
ляд). ІІІ. Моделі макрорівня ……………………………………………………………….. 7
Д’ЯЧЕНКО O.І., БОЙЧЕНКО Д.І., ТАРЕНКОВ В.Ю. Ефекти мар-
тенситу у контактах з манганітами ………………………………………………….. 25
БЕЗУС А.В., БОРИСЕНКО Т.Ю., СІРЮК Ю.А., СМІРНОВ В.В.
Вплив підмагнічуючих полів на доменну структуру у феріт-грана-
товій плівці …………………………………………………………………………………….. 42
САЄНКО С.Ю., БЄЛАШ Н.Н., ГЕВОРКЯН Є.С., КОНСТАН-
ТІНОВА Т.Є., СУРКОВ А.Є., ЧИШКАЛА В.А., ДАНИЛЕНКО І.А.,
БЄЛКІН Ф.В. Отримання нанокераміки на основі діоксиду цир-
конію методом гарячого вакуумного пресування …………………………….. 47
РЯБЦЕВ С.І., БЄЛЄЦЬКА О.Є., БАШЕВ В.Ф., ДОЦЕНКО Ф.Ф.,
СЕРГЕЄВ Г.А. Метастабільні стани у сплавах Со–С, отриманих
методом іонно-плазмового напилення …………………………………………….. 53
БІЛОШЕНКО В.О., МАТРОСОВ М.І., ЧИШКО В.В., ПАВЛОВСЬ-
КА Є.О., СЄННІКОВА Л.Ф., МЕДВЕДСЬКА Є.О. Фазовий склад,
структура та властивості сплаву ніобій-титан після комбінованої
пластичної деформації і тривалої термообробки ………………………………. 63
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Ю., МИХАЙЛОВ О.В., СИНКОВ О.С.,
ШТЕРН М.Б., ОЛЕВСЬКИЙ Є. Гвинтова екструзія порошкових
заготовок. І. Числовий аналіз методом скінченного елемента …………… 69
БЄЛОУСОВ М.М. Структурно-фазові зміни в умовах пластичної
деформації під тиском і властивості модифікованих металів ……………. 83
КОСИНСЬКИЙ В.В. Визначення п’єзокоефіцієнта в’язкості різних
рідин і їх сумішей при високих тисках …………………………………………….. 93
ПАШИНСЬКИЙ В.В. Методика кількісного стереологічного
аналізу взаємного розташування частинок у спечених матеріалах ….. 101
АЛЄКСЄЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., КИРИЛОВ А.К. Моделю-
вання розподілу пор за розмірами при деформації пористих ма-
теріалів …………………………………………………………………………………………. 110
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Деякі аспекти застосування електроерозійної
обробки ………………………………………………………………………………………… 120

Скачати архів »