“ФТВТ”, Том 22, №2

Змiст

МЕТЛОВ Л.С., ВАРЮХІН В.М. Моделювання законів зміцнення
під час ІПД об’ємних твердих тіл методами нерівноважної ево-
люційної термодинаміки. I. Залежностi від параметрів задачі
……………. 7
ТЕРЕХОВ С.В. Універсальність синергетичних законів. II. Поверхня
розділу фаз
…………………………………………………………………………………….. 22
ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ЖИХАРЄВ І.В., ГОРБЕНКО Є.Є.,
ПИЛИПЕНКО К.О. Квадрупольна взаємодія в динаміці ґратки
стиснених кристалів інертних газів у моделі атомів, що можуть
деформуватися. 2. Пружні властивості та відношення Коші у стисло-
му неоні
……………………………………………………………………………………………………… 37
БОЙЧЕНКО В.О., ДЬЯЧЕНКО О.І., ТАРЕНКОВ В.Ю. Спектро-
скопія мінорних станів у наноконтактах iз манганітами
…………………… 54
ВЕЛИКОДНИЙ О.М. Особливості зміни температури надпровід-
ного переходу та залишкового опору під тиском у сплавах на
основі Mo
………………………………………………………………………………………. 61
МЕЛЬНИК Т.М., КРАСНЮК І.Б., ТАРАНЕЦЬ Р.М., ЮРЧЕНКО В.М.
Поверхнево-індуковані самоподібні просторово-часові структури в
високотемпературних надпровідниках II роду
……………………………………… 70
ВОВК Р.В., НАЗИРОВ З.Ф., ПЕТРЕНКО О.Г., KHOTKEVICH V.V.,
ROSHKO S. Вплив відпалювання на температурну залежність
псевдощилини в монокристалах YВа2Сu3О7–δ з різним вмістом
кисню
……………………………………………………………………………………………… 88
ДЕМЧУК В.Б., КОЛУПАЄВ Б.Б., КЛЕПКО В.В., ЛЄБЄДЄВ Є.В.
Вплив зовнішнього магнітного поля на внутрішній тиск системи
ПВХ–магнетит
………………………………………………………………………………… 95
ЕФРОС Н.Б., КОРШУНОВ Л.Г., ЕФРОС Б.М., ДАВИДЕНКО О.А.,
ВАРЮХІН В.М. Контактна міцність нанокристалічних структур
поверхонь тертя високоазотистих аустенітних сплавів
…………………… 110
ВОЗНЯК Ю.В. Влив маршрута деформування на властивості полі-
тетрафторетилену після рівноканальної кутової екструзії
………………. 118
НАДУТОВ В.М., ВАЩУК Д.Л., ВОЛОСЕВИЧ П.Ю., БЕЛОШЕН-
КО В.О., СПУСКАНЮК В.З., ДАВИДЕНКО О.А. Структура й вла-
стивості інварного ГЦК-сплаву FE−35% Ni після комбінованої
пластичної деформації гідроекструзією та волочінням
…………………… 125

Скачати архів »