“ФТВТ”, Том 21, №1

Змiст

МІЛЬМАН Ю.В. Фазові перетворення під тиском при індентуванні …… 7
ТЕРЕХОВ С.В., ЛОКТІОНОВ І.К. Розрахунок термодинамічних
властивостей чистих речовин за методом Гіббса
……………………………… 14
САМСОНЕНКО C.М. Одномірна дислокаційна електрична провід-
ність полікристалічних алмазних компактів
……………………………………. 26
НАЗАРЧУК С.М., СВИРИД К.А., ГАВРИЛОВА В.С., РОМАНКО Л.А.,
БОЧЕЧКА О.О. Властивості композиту алмаз–карбід вольфраму
на основі алмазного порошку АСМ 1/0
…………………………………………… 33
БЕЖЕНАР М.П., КОНОВАЛ С.М., ГАРБУЗ Т.О., БОЖКО С.А., БІЛЯ-
ВИНА Н.М. Тверді розчини в системах cBN–Al і cBN–Al–TiB2,
отримані при високих тисках і температурах
…………………………………… 38
НОВІКОВ М.В., ШВЕДОВ Л.К., КРИВОШИЯ Ю.М., БРІТУН В.Ф.,
ТКАЧ В.М. Дослідження нанодисперсного wBN, отриманого в апа-
ратi високого тиску при кімнатній температурі та зсувній дефор-
мації
………………………………………………………………………………………………. 46
ТРУХАНОВ С.В., ТРУХАНОВ А.В., КОЗЛЕНКО Д.П., ВАСИЛЬЄВ А.Н.
Вплив високого тиску на кристалічну і магнітну структури аніон-
дефіцитного манганіту La0.70Sr0.30MnO2.80
………………………………………… 54
ДОВГИЙ В.Т., ЛІННИК О.I., ПРИЛІПКО С.Ю., АКІМОВ Г.Я., РЕ-
ВЕНКО Ю.Ф., НОВОХАЦЬКА А.О., ЛИННІК Т.О., ДАВИДЕЙКО
Н.В., СПИРИДОНОВ В.Н. Особливості магнітних властивостей
нанокристалічних манганитів Lа–Sr-системи
…………………………………… 62
МАМАЛУЙ Ю.О., СІРЮК Ю.А., СМІРНОВ В.В. Роль магніто-
статичного тиску при вивченні особливостей доменної структури
…… 72
КОСОГОР А.О., ЛЬВОВ В.А. Моделювання мартенситного пере-
творення сплаву Ti–Ni під гiдростатичним тиском
…………………………… 81
ЕФРОС Н.Б., ЛОЛАДЗЕ Л.В., ЕФРОС С.Б., КОРШУНОВ Л.Г.,
ЕФРОС Б.М. Трибологічні властивості нанокристалічних хромо-
марганцевих сплавів
……………………………………………………………………….. 88
БІЛОШЕНКО В.О., ДМИТРЕНКО В.Ю., ЧИШКО В.В., МАТРО-
СОВ М.І., ДЬЯКОНОВ В.П., GAJDA D., PIENTOSA J., PIECHOTA S.
Функцiональні властивості багатоволокнистих надпровідників на
основі сплаву ніобій–титан
……………………………………………………………… 94
СТОРОЖИЛОВ Г.Є., АНДРІЄВСЬКА Н.Ф., ТИХОНОВСЬКИЙ М.А.,
СТАРОЛАТ М.П., ШАПОВАЛ I.М., БІЛОШЕНКО В.О., МАТРО-
СОВ М.І., ЧИШКО В.В. Процеси утворення структури у сплаві
НТ-50 при комбінованому впливі різних видів інтенсивної пла-
стичної деформації
………………………………………………………………………… 102
РЕШЕТОВ О.В., КОРШУНОВ О.І., СМОЛЯКОВ А.А., БЕЙГЕЛЬ-
ЗІМЕР Я.Ю., ВАРЮХІН В.М., КАГАНОВА І.І., МОРОЗОВ О.С.
Розподіл механічних властивостей по обсягу титанових заготовок,
оброблених методом гвинтової екструзії
……………………………………….. 111
ДЕГТЯРЬОВ М.В., ПОКРИШКІН Д.К., КОПИЛОВ В.І., ВОРО-
НОВА Л.М., ЧАЩУХІНА Т.І. Вплив попередньої деформації
рівноканальним кутовим пресуванням на еволюцію міді при зсуві
під тиском
…………………………………………………………………………………….. 121
ТАЛУЦ Н.І., ДОБРОМИСЛОВ А.В., КОЗЛОВ Є.А. Структура і фа-
зовий склад суміші порошків кварцу і міді, підданих навантажен-
ню сферично збіжними ударними хвилями
……………………………………. 128
ШЕЙКІН С.Є., ЄФРОСИНІН Д.В., РОСТОЦЬКИЙ І.Ю. Зміна ста-
ну поверхневого шару під час накатування сплавів ВТ1-0 і ВТ22
інструментом з алмазного композиційного термостійкого ма-
теріалу
………………………………………………………………………………………….. 134

Скачати архів »