“ФТВТ”, Том 15, №1

Змiст

PODREZOV Yu.M. Nanocrystalline structure formation under severe
plastic deformation and its influence on mechanical properties ………………. 11
АЛЕКСАНДРОВ І.В., ЧЕМБАРИСОВА Р.Г., СИТДИКОВ В.Д.
Аналіз деформаційної поведінки міді у різних структурних станах ….. 19
NAZAROV A.A., ENIKEEV N.A., ROMANOV A.E., ORLOVA T.S.,
ALEXANDROV I.V., BEYERLEIN I.J. Modeling of grain subdivision
during severe plastic deformation by VPSC method combined with
disclination analysis ………………………………………………………………………….. 31
ВОЛОШИН В.А., БУТЬКО В.Г., ГУСЄВ О.А., ШЕВЦОВА Т.М. Мо-
делі вуглецевих нанотрубок і розподіл електронної густини в них …… 38
NADTOCHIY V.A., ALYOKHIN V.P., GOLODENKO M.M. Microplasticity
of subsurface layers of diamond-like semiconductors under microindentation
………………………………………………………………………………….. 44
ХЕЙФЕЦ О.Л., БАБУШКІН О.М., ШКЕРІН С.М. Вплив тиску на
властивості складних оксидів ітрію …………………………………………………….. 50
ЭФРОС Б.М., ПРОКОФ’ЄВА О.В., ГЛАДКОВСЬКИЙ С.В., ЛО-
ЛАДЗЕ Л.В., БАРАЗ В.Р. Вплив напружено-деформованого стану
на розущільнення і механічні властивості сталей з метастабільною
структурою ……………………………………………………………………………………… 55
ВАЛЬКОВ В.І., ГОЛОВЧАН О.В. Зміна енергії основного стану
MnAs при індукованих тиском магнітоструктурних переходах
«високий спін–низький спін» ………………………………………………………….. 61
ДЄГТЯРЬОВ М.В., ЧАЩУХІНА Т.І., ВОРОНОВА Л.М. Вплив високо-
го тиску при попередній холодній деформації сталі 30ХГСН2А на
утворення аустеніту в міжкритичному інтервалі температур …………….. 67
РААБ Г.І., МАКАРИЧЕВ К.Н., ВАЛІЄВ Р.З. Особливості напруже-
но-деформованого стану при рівноканальному кутовому пресу-
ванні з протитиском ………………………………………………………………………… 72
СЕМЕНОВА І.П., ЛАТИШ В.В., САДИКОВА Г.Х., ВАЛІЄВ Р.З.
Структура і механічні властивості титанових довговимірних
напівфабрикатів, отриманих інтенсивною пластичною дефор-
мацією ……………………………………………………………………………………………. 81
ДЄРЯГІН А.І., МІЛЯВСЬКИЙ В.В., ЭФРОС Б.М., ЗАВАЛІШИН В.А.,
ЛОЛАДЗЕ Л.В., ГЛАДКОВСЬКИЙ С.В. Вплив ударно-хвильового
навантаження на фазовий склад і властивості сталі 05Г20С2 ……………. 86
БАБУШКІН О.М., ВОЛКОВА Я.Ю., ОБРАЗЦОВА Є.Д., НАРИГІ-
НА О.В. Електричні характеристики одностінних вуглецевих нано-
трубок, отриманих різними технологіями, при тисках до 50 GPa …………… 91
МАТРОСОВ М.І., ЧИШКО В.В., ДМИТРЕНКО В.Ю., ПАВЛОВСЬ-
КА Є.О., СЄННІКОВА Л.Ф., СПУСКАНЮК В.З., ЧАБАНЕН-
КО В.В., ВАСИЛЬЄВ С.В., МЄДВЄДСЬКА Е.О., ШЕВЧЕНКО Б.А.
Вплив рівноканального багатокутового пресування на структуру,
фазовий склад і властивості Nb–Ti …………………………………………………… 95
МОЛЛАЄВ А.Ю., АРСЛАНОВ Р.К., САЙПУЛАЄВА Л.А., БАБУШ-
КІН О.М., ЛЯХ Т.С., ТАТУР С.В., МАРЄНКІН С.Ф., МИХАЙЛОВ С.Г.
Фазові перетворення у CdAs2 и ZnAs2 при високому тиску …………….. 102
БЄЛОШЕНКО В.О., ВАРЮХІН В.М., ВОЗНЯК Ю.В. Модифікація
полімерів, що кристалізуються, з використанням рівноканальної
багатокутової екструзії ………………………………………………………………….. 107
БУСОВ В.Л. Поглинання ультразвукових хвиль в пластично де-
формованих полікристалах ……………………………………………………………. 112
АЛЄКСЄЄВ В.П., ДАРДА Ю.А., ДОМАРЄВА А.С., МИХАЙЛЕН-
КО Г.П., РЯБІНІНА Т.В., ПРЯДКО В.Н. Виготовлення виробів із
карбідосталей з використанням методу гідропресування ………………… 121
МОЛЛАЄВ А.Ю., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Р.К., МАГОМЕДОВ
А.Б., ЗАЛІБЕКОВ У.З., МАРЄНКІН С.Ф., НОВОТОРЦЕВ В.М., МИ-
ХАЙЛОВ С.Г. Фазові переходи у магнітних напівпровідниках
Cd1−xMnxGeAs2 і Cd1−xCrxGeAs2 при гідростатичних тисках до 9 GPa …. 126
СПУСКАНЮК В.З., ПАВЛОВСЬКА Є.О., ЧИШКО В.В., ДМИТ-
РЕНКО В.Ю., СЄННІКОВА Л.Ф., МАТРОСОВ М.І. Вплив
деформації рівноканальним багатокутовим пресуванням і тривалої
термообробки на фазовий склад сплаву Nb–Ti ………………………………. 133
ШЕВЕЛЄВ А.І., ВАРЮХІН В.М., СИНКОВ С.Г., РЕШЕТОВ А.В
Комбінована деформаційна обробка вторинних алюмінієвих сплавів …. 139
ВАРЮХІН В.М., МОРОЗ Т.Т., СИНКОВ О.С., БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Є.,
ПУШЕНКО К.І. Вплив режиму і способу обробки тиском на структу-
ру і стійкість аморфного сплаву Fe69.6Co24.4Si2.9B3.1 …………………………. 146
ДОВГІЙ В.Т., ЛІННІК О.І., ПРОКОПЕНКО В.К., МИХАЙЛОВ В.І.,
ХОХЛОВ В.О., КАДОМЦЕВА А.М., ШЕМЯКОВ О.А., ПАЩЕНКО В.П.,
КІСЕЛЬ М.Г., ДАВИДЕЙКО Н.В., ПІСЬМЕНОВА Н.Є., ПУЗИ-
НЯ О.І., СИЧОВА В.Я. Магнітонеоднорідний стан манганітів La−Sr-
системи ………………………………………………………………………………………… 153
Пам‘яті Едвальда Абрамовича ЗАВАДСЬКОГО ……………………………. 161

Скачати архів »