“ФТВТ”, Том 15, №3

Змiст

ТРОЇЦЬКА Є.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є. Елементарні
коливання у кристалах інертних газів. 3. Фононні частоти стисне-
них кристалів …………………………………………………………………………………… 7
БУТЬКО В.Г., ВОЛОШИН В.А., ГУСЄВ О.А. Зміна електронної
густини в EuO при структурному фазовому переході,
ініційованому високим тиском ……………………………………………………….. 23
МЄТЛОВ Л.С. Ударне збудження пружних хвиль при низьких та
високих тисках ……………………………………………………………………………….. 26
СОБОЛЄВ В.В., УШЕРЕНКО С.М., ЧОЙ К.Й. До питання про
дестабілізацію службових параметрів систем управління апаратів
при тривалих польотах ……………………………………………………………………. 41
ТЄРЄХОВ С.В. Безперервно-граткова модель багатокомпонентних
систем ……………………………………………………………………………………………. 47
ГЛУХОВА Ж.Л., ГЛУХОВ О.О. Про алгоритм розрахунку полів
концентрації водню в паладієвих пластинах при їх односторон-
ньому насиченні воднем …………………………………………………………………. 63
БРИТУН В.Ф., КУРДЮМОВ О.В., БОРИМЧУК М.І., ЯРОШ В.В.
Оцінка Р,Т-умов, виникаючих при високотемпературному ударно-
му стисненні нітриду бору в циліндричній ампулі збереження …………. 71
БОХАНОВ Б.Б., ВАСЬКОВ Д.Г., КМЕЦЬ Р., КРУК Р., МАКО-
ВЕЦЬКИЙ Г.І., СЕВЕРІН Г.М., ШИПІЛО В.Б., ЯНУШКЕВИЧ К.І.
Синтез під тиском із нанорозмірних порошків ∼ 30%Fe70%С маг-
нітних композитів, які вміщують алмазну модифікацію вуглецю та
карбід заліза ……………………………………………………………………………………. 84
ОБОЛЕНСЬКИЙ М.О., ВОВК Р.В., БОНДАРЕНКО О.В., САМОЙ-
ЛОВ О.В. Деякі особливості компресійної зміни надпровідних
властивостей квазідвовимірних сполук на основі ітрію та діселе-
ніду ніобію з різним ступенем відхилення від стехіометрії ………………. 89
ВАРЮХІН В.М., ДЯЧЕНКО Т.О., ОКУНЄВ В.Д., ПАФОМОВ М.М.,
ПЛЄХОВ А.Л., ШЕМЧЕНКО Є.І. Вплив кластерів з металічною
провідністю на електричні і оптичні властивості аморфних плівок
a-C〈N〉 …………………………………………………………………………………………… 100
СТЕФАНОВИЧ Л.І., СУБОТІН О.А. Нерівноважна термодинаміка
сплавів системи Cu–Au довільної стехіометрії ……………………………….. 117
КОССЕ О.І., ПРОХОРОВ А.Ю., ХОХЛОВ В.О., ШАТАЛОВА Г.Є.,
ПИСЬМЕНОВА Н.Є., СЕМЕНОВ А.В., ЧОРНОМОРЕЦЬ М.П.,
КОВАЛЬЧУК Д.Г., ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Особливості магнітно-польової
залежності критичного струму надпровідних плівок YBa2Cu3O7−δ,
отриманих методом лазерної абляції на підкладках SrTiO3 ………….. 131
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Дослідження концентратора напруг, отримано-
го різними способами, при ламанні прокату згином ……………………….. 138
Академік В.Г. Бар’яхтар – засновник школи теорії магнетизму в
ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України ………………………………………….. 148
Пора зрілості. До 40-річчя Донецького фізико-технічного інституту
ім. О.О. Галкіна НАН України ……………………………………………………….. 152

Скачати архів »