“ФТВТ”, Том 15, №4

Змiст

БЄЛОШЕНКО В.О., ПРИМІСЛЕР В.Б., ПИЛИПЕНКО М.П., ПИ-
ЛИПЕНКО А.М. Технічний рівень та тенденції розвитку методу
низькочастотного внутрішнього тертя ………………………………………………. 7
ТКАЧ В.І., РАССОЛОВ С.Г., МОІСЄЄВА Т.М., ПОПОВ В.В., СЄ-
ЛЯКОВ Б.І. Експериментальне дослідження та аналітичний опис
кінетики кристалізації в аморфному сплаві Fе85B15 …………………………… 16
КОНСТАНТІНОВА Т.Є., ШАТАЛОВА Г.Є., СТУПАК В.А., ДАНИ-
ЛЕНКО І.А., ВОЛКОВА Г.К., ГЛАЗУНОВА В.А. Перерозподіл ком-
понентів твердого розчину в наночастинках La1−xSrхMnO3 ……………… 29
ВАРЮХІН В.М., БЄЛОУСОВ М.М. Властивості поверхневих на-
нокристалічних структур, отриманих контрольованим зсувом під
тиском ……………………………………………………………………………………………. 37
БЄЛОШЕНКО В.О., СПУСКАНЮК В.З., МАТРОСОВ М.І., ПАВЛОВ-
СЬКА Є.О., ЧИШКО В.В., СЄННІКОВА Л.Ф., МЕДВЕДСЬКА Е.О.,
ШЕВЧЕНКО Б.А., КОВАЛЕНКО І.М. Дослідження фазового скла-
ду і зміцнення сплаву 60Т при термомеханічній обробці з застосу-
ванням рівноканального багатокутового пресування ……………………….. 45
МАТРОСОВ М.І., ЧИШКО В.В., МЕДВЕДСЬКА Е.О., СЄННІКО-
ВА Л.Ф., ПАВЛОВСЬКА Є.О. Залежність механічних властивостей
металевих матеріалів від схеми деформування ………………………………… 54
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Взаємозв’язок співвідношення довжин частин
прокату, що розділяють, з якістю поверхні ………………………………………. 59
ПРОКОФ’ЄВА О.В., БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Є. Вплив профілю пере-
різу матриці на параметри гвинтової екструзії …………………………………. 65
МИРОШНІЧЕНКО С.В. Дисперсія твердості заготівки як критерій
оптимальності накопиченої деформації …………………………………………… 72
БЄЛЯЄВ Б.В., ГРИЦЬКИХ В.А., ЖИХАРЄВ І.В., КАРА-МУРЗА С.В.,
КОРЧИКОВА Н.В. Мікротвердість кристалів Tl3VS4 ……………………….. 76
КОЛУПАЄВ Б.Б. Вплив тиску в Т-Р-режимі на швидкість розпов-
сюдження ультразвукових коливань в металонаповнених полімер-
них композиціях ………………………………………………………………………………….. 85
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2005 РІК ……………………………………….. 96

Скачати архів »