“ФТВТ”, Том 16, №1

Змiст

ВЕНГЕРОВ І.Р. Теплофізика твердих тіл, які деформуються (Ог-
ляд). I. Структура парадигми …………………………………………………………… 7
ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є. Динамічна
матриця і фонони в кристалах інертних газів при високих тисках ……. 25
ВАРЮХІН В.М., ХРИСТОВ О.В., GALET ANA, ШЕЛЕСТ В.В.,
ЛЕВЧЕНКО Г.Г., REAL JOSÉ A. Вплив тиску на фазовий перехід
високий спін–низький спін в ізоструктурних полімерних
з’єднаннях ……………………………………………………………………………………….. 38
БУКІН Г.В., ЛЕВЧЕНКО Г.Г., GALET ANA, REAL JOSÉ A. Оптич-
ний метод дослідження впливу тиску на фазовий перехід високий
спін−низький спін в координаційних з’єднаннях, які містять залізо ….. 51
ОБОЛЕНСЬКИЙ М.А., ВОВК Р.В., БОНДАРЕНКО А.В., САМОЙ-
ЛОВ А.В. Вплив плоских дефектів і високого тиску на флукту-
аційну провідність монокристалів Y1Ba2Cu3O7−δ оптимального
складу ……………………………………………………………………………………………. 56
ТУРКЕВИЧ В.З., ГАРАН А.Г. Термодинамічний розрахунок діагра-
ми стану системи Al−Ni−C при тиску 6 GPa …………………………………….. 64
ПАЩЕНКО В.П., РЕВЕНКО Ю.Ф., ПАЩЕНКО А.В., КАСАТКА М.Г.,
ВАРЮХІН В.М., ПРОКОПЕНКО В.К., ШЕМЯКОВ О.А., КИ-
СЕЛЬ М.Г., СПУСКАНЮК В.З., СИЧОВА В.Я., ПРИЛИПКО Ю.С.,
ПРИЛИПКО С.Ю. Колосальні магніто- и барорезистивні ефекти в
нанопорошкових пресовках, мезо- і наноструктурних кераміці і плівці
La0.6Sr0.3Mn1.1O3±δ ………………………………………………………………………… 72
ДАУНОВ М.І., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Т.Р., ДАУНОВА Д.М.
Застосування методу ефективного середовища для опису
поліморфних переходів в твердому тілі при високому тиску ……………. 81
ЕФРОС Б.М., ГЛАДКОВСЬКИЙ С.В., СМІРНОВ С.В., ПРО-
КОФ’ЄВА О.В. Ефекти пластичної деформації гетерофазних ма-
теріалів з метастабільною структурою …………………………………………….. 87
ПАШИНСЬКА О.Г. Зрівняльний аналіз зміни структури і власти-
востей міді після прокатки за стандартною і експериментальною
технологіями …………………………………………………………………………………… 95
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Вплив жорстких схем навантаження на якість
поверхні руйнування …………………………………………………………………….. 106
МЄТЛОВ Л.С., АНЦИФЕРОВ А.В. Зв’язані задачі геомеханіки і
шахтної сейсморозвідки для великих глибин (тисків) …………………….. 111

Скачати архів »