“ФТВТ”, Том 16, №2

Змiст

ХАЧАТУРОВ О.І. Вплив тиску на спін-залежне тунелювання у кон-
тактах Fe−Al2O3−Fe ………………………………………………………………………….. 7
ВЕНГЕРОВ І.Р. Теплофізика твердих тіл, які деформуються (Ог-
ляд). II. Моделі мікрорівня ……………………………………………………………… 15
ШЕЛЕСТ В.В., ХРИСТОВ О.В., ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Вплив деформації
на фазовий перехід високий спін–низький спін під тиском ……………… 28
СПУСКАНЮК В.З., МАТРОСОВ М.І., ЧИШКО В.В., ПАВЛОВСЬ-
КА Є.О., СЕННІКОВА Л.Ф., КАБДІН М.М. Вплив рівноканального
багатокутового пресування в комбінації з гідроекструзією та відпа-
лом на структуру і властивості сплаву 60Т ………………………………………. 43
БАБУШКІН А.Н., ТАТУР С.В., ЛЯХ Т.С., МОЛЛАЄВ А.Ю., АРС-
ЛАНОВ Р.К., САЙПУЛАЄВА Л.А., МАРЕНКІН С.Ф. Електро-
провідність диарсеніду цинку при тисках 15−50 GPa i температу-
рах 77−400 K ………………………………………………………………………………….. 51
ТЕРЕХОВ С.В. Про можливість застосування псевдокватерніонів
до опису кінетичних процесів …………………………………………………………. 55
НІКОЛАЄНКО Ю.М., БІЛОГОЛОВСЬКИЙ М.О., МЕДВЕДЄВ Ю.В.,
МЄЗІН М.І., ПІГУР А.Є., РЕВЕНКО Ю.Ф., СВИСТУНОВ В.М.,
СТАРОСТЮК Н.Ю. Тунельна спектроскопія поверхні
полікристалічного зразка LA0.7SR0.3MNO3 ……………………………….. 63
СВИРИДОВ В.В., РАДКЕВИЧ Н.А., ЖИХАРЕВ І.В. Скануючий
еліпсометр на базі гоніометра з автоколімаційною трубою ………………. 71
КАБДІН М.М. Система автопідстроювання частоти клістрона
радіоспектрометра для вивчення ЕПР під тиском …………………………….. 78
СПИРИДОНОВА І.М., БЕРЕЗА О.Ю. Особливості фазового складу
квазіевтектик ………………………………………………………………………………….. 85
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Умова стійкого розповсюдження тріщини …………… 93
ФЕЛЬДМАН Е.П., ВАСИЛЕНКО Т.А., КАЛУГІНА Н.А. Стiкання
метану з вугілля в замкнутий резервуар: роль явищ дифузії та
фільтрації ……………………………………………………………………………………….. 99
КОССЕ О.І., ПРОХОРОВ А.Ю., ЛЕВЧЕНКО Г.Г., ХОХЛОВ В.О.,
КАБДІН М.М., МИХЕЄНКО П.Н. Намагніченість YBCO-плівок по-
близу Tc ………………………………………………………………………………………… 115

Скачати архів »