“ФТВТ”, Том 16, №3

Змiст

ВЄНГЕРОВ І.Р. Теплофізика твердих тіл, що деформуються (Ог-
ляд). ІІІ. Моделі мезорівня ………………………………………………………………… 7
ТЄРЄХОВ С.В. Віріальне рівняння стану «граткового» газу і його
поведінка поблизу критичної точки фазового переходу …………………… 27
БОМБА А.Я., КАШТАН С.С., КЛЕПКО В.В., КОЛУПАЄВ Б.Б.,
ЛЄБЄДЄВ Є.В. Дослідження кінетичних властивостей ізотропних
середовищ методом квазіконформних відображень …………………………… 41
ДЯЧЕНКО О.І., БОЙЛО І.В. Аналіз модуля жорсткості у 3D XY-
моделі з позиції міжплощинного зв’язку …………………………………………. 48
АРТЬОМОВ А.М., КУЗОВЛЄВ Ю.Є., МЄДВЄДЄВ Ю.В., ПРОХО-
РОВ А.Ю., КОССЕ О.І., ХОХЛОВ В.О., ЛЕВЧЕНКО Г.Г.,
MIKHEENKO Р. Стрибки потоку у YBCO-плівках поблизу Tc …………. 60
ТОКІЙ В.В., ПЕРЕКРЬОСТОВ Б.І., КУЗЬМІН Е.В., ДАНИЛЕНКО И.А.,
КОНСТАНТІНОВА Т.Є., ТОКІЙ Н.В. Імпедансна спектроскопія ке-
раміки на основі нанокристалічних порошків ZrO2 + 3 mol% Y2O3,
компактованих гідростатичним тиском ……………………………………………. 69
БОЙЧЕНКО Д.І., БОЙЧЕНКО В.О., ТАРЕНКОВ В.Ю., ДЬЯЧЕНКО
О.І., КРИВОРУЧКО В.М. Поляронні ефекти в мікроконтактах з
манганітами: вплив тиску ………………………………………………………………… 76
ШАЛАЄВ Р.В., ПРУДНІКОВ А.М., ВАРЮХІН В.М., ТУРКА В.Н.,
ЯКОВЕЦЬ О.О., ЖИХАРЄВ І.В., БЄЛЯЄВ Б.В., ГРИЦЬКИХ В.А.
Особливості росту плівок нітриду вуглецю в присутності травля-
чих компонентів у ростовій атмосфері …………………………………………….. 88
ПАШИНСЬКА Є.Г. Зміна фізико-механічних властивостей і струк-
турна перебудова міді при комбінованій інтенсивній пластичній
деформації різноспрямованим крученням ………………………………………… 96
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Ю., РЕШЕТОВ А.В., СИНКОВ С.Г. Розши-
рююча екструзія як метод усунення нерівномірностей властиво-
стей по перерізу заготівки ……………………………………………………………… 108
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Напруження у зоні руйнування при наванта-
женні довгомірного стержня триточковим згином …………………………. 114
НОГА І.В. Термодинаміка впливу високого тиску і температури на
мікроорганізми і вітаміни ……………………………………………………………… 126
КИРИЛОВ А.К., СЛЮСАРЄВ В.В. Дослідження процесу ущіль-
нення викопного вугілля при деформуванні зразків у камері висо-
кого тиску ……………………………………………………………………………………… 137

Скачати архів »