“ФТВТ”, Том 17, №2

Змiст

ОГОРОДНІКОВ В.А. Вплив гідростатичного тиску на пластичність ме-
талів …………………………………………………………………………………………………………… 7
ХАЙМОВИЧ П.А. Низькотемпературна квазігідроекструзія ………………………. 12
МЄТЛОВ Л.С., АНЦИФЕРОВ А.В. Нерівноважна термодинаміка сильних
впливів на речовину …………………………………………………………………………………. 20
ГОРБЕНКО Є.Є., ТРОЇЦЬКА Є.П., ЧАБАНЕНКО В.В. Критерії утворен-
ня нових станів в умовах високого тиску. Кристали інертних газів ……………. 26
НОСОЛЄВ І.К., ТОКІЙ В.В., ВОЛКОВА Г.К., ДАНИЛЕНКО І.А., КОН-
СТАНТІНОВА Т.Є., ФОМЧЕНКО В.А. Вплив обтиску гідростатичним
тиском нанопорошків на основі діоксиду цирконію на непружні власти-
вості кераміки ………………………………………………………………………………………….. 32
МІЛЯВСЬКИЙ В.В., УТКІН А.В., ХИЩЕНКО К.В., ЯКУШЕВ В.В., ЖУК А.З.,
ФОРТОВ В.Є. Ударна адіабата і рівняння стану фулериту С60 ………………………… 36
ГУНДЕРОВ Д.В., ПУШИН В.Г., ПРОКОФ’ЄВ Є.А., ЛУК’ЯНОВ А.В., ПО-
ЛЯКОВ А.В., УКCУСНІКОВ А.Н., ВАЛІЄВ Р.З. Дослідження природи висо-
кої міцності і пластичності ультрамілкозернистого сплаву TiNi, отриманого
методом рівноканального кутового пресування ………………………………………………. 41
БАРОНІН Г.С., СТОЛІН А.М., ОЛЬХОВ Ю.А., ШАПКІН К.В., ПУГА-
ЧОВ Д.В., КРУТОВ А.Ю., ІВАНОВ С.А., КАНІЩЕВА Ю.В. Порівняльні
молекулярно-релаксаційні і структурні характеристики АБС-сополімеру
рідко- і твердофазної екструзії ………………………………………………………………….. 45
РИЖКОВСЬКИЙ В.М., ГОНЧАРОВ В.С. Кристалоструктурний стан
сплавів Mn1+xSb (0 ≤ x ≤ 1.0) після термобарічної обробки ……………………………….. 53
СОКОЛОВ С.Н., МІЛЯВСКИЙ В.В., БОРОДІНА Т.І., ЖЕРНОКЛЄТОВ Д.М.,
ЖУК А.З. Фазові перетворення фулерену С70 при ударнохвильовому на-
вантаженні………………………………………………………………………………………………… 59
САВІНА О.В., БАБУШКІН А.Н., ДІНІСЛАМОВ А.Р Вплив високого тиску
на термоелектричні властивості свинцю ……………………………………………………. 64
МОЛЛАЄВ А.Ю., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Р.К., ЗАЛІБЕКОВ У.З.,
НОВОТОРЦЕВ В.М., МАРЕНКІН С.Ф., ВАРНАВСЬКИЙ С.А. Баричні і
температурні залежності кінетичних коефіцієнтів у феромагнітному
напівпровіднику Cd1−xMnxGeP2 …………………………………………………………………. 68
КАЛАНДА Н.А., ГУРЕЦЬКИЙ С.А., ЛУГІНЕЦЬ А.М., ФАДЄЄВА Є.А.,
ШЕЛЕГ А.У., ГУРТОВИЙ В.Г. Особливості трансформації дефектної
структури кристалів KхRb1−хTiOPO4 під впливом тиску кисню і умов ви-
рощування ……………………………………………………………………………………………….. 76
НЄВСТРУЄВ Г.Ф., ІЛЬНИЦЬКА Г.Д., СОКОЛОВ А.Н. Отримання тер-
мостабільних порошків кубічного нітриду бору підвищеної однорідності …. 81
БЕЖЕНАР Н.П., БОЖКО С.А., ГАРБУЗ Т.А., КРИШТОВА Є.В.,
БЄЛЯВІНА Н.Н. Спікання при високих тисках порошків cBN з домішками
тугоплавких сполук . ……………………………………………………………………………………………. 86
НОВІКОВ Н.В., БОГАТИРЬОВА Г.П., НЄВСТРУЄВ Г.Ф., ІЛЬНИЦЬКА Г.Д.,
ЗАЙЦЕВА І.Н. Залежність міцності алмазних шліфопорошків від струк-
тури кристалів алмазу ………………………………………………………………………………. 96
БЕЙГЕЛЬЗИМЕР Я.Ю., ПРИЛЕПО Д.В., СИНКОВ С.Г. Напівбезпе-
рервна гвинтова екструзія ………………………………………………………………………. 100
МІРОШНІЧЕНКО С.В., СИНКОВ В.Г. Оцінка граничного стану
інструменту для гвинтової екструзії ………………………………………………………… 105
БОРИСОВСЬКА Є.М., ВЕРБИЛО Д.Г., ПИСАРЕНКО В.А., ПОДРЄ-
ЗОВ Ю.М., НАЗАРЕНКО В.А., ЄВИЧ Я.І., КОПИЛОВ В.І. Особливості
структуроутворення і механічні властивості деформованого титану ………… 110
ПОКЛАД В.А., САМОЙЛОВ О.І., БУРЛАКОВ І.А. Виготовлення за-
готівок із нікелевого сплаву ЕП741НП методом ізотермічного багатопе-
рехідного деформування ………………………………………………………………………… 119
ЛОБАНОВСЬКИЙ Л.С. Синтез і фізичні властивості твердого розчину
Ni0.85Sc0.15MnO3 із структурою ільменіту …………………………………………………. 122
МОЛЛАЄВ А.Ю., АРСЛАНОВ Р.К., АЛІБЕКОВ А.Г., САЙПУЛАЄВА Л.А.
Питомий електроопір і коефіцієнт Хола у n-CdTe в області фазового пе-
реходу під тиском …………………………………………………………………………………… 127
НОГА І.В., ШАТАЛОВ В.М. Зростання кислотності середовища під тис-
ком як фактор інактивації мікроорганізмів ……………………………………………… 131

Скачати архів »