“ФТВТ”, Том 19, №1

Змiст

КОНСТАНТИНОВА Т.Є. Еволюція дислокаційної структури мета-
левих систем в умовах високих тисків ………………………………………………. 7
ПОДРЕЗОВ Ю.М. Механізми структуроутворення та особливості
механічної поведінки наноматеріалів деформаційного походження …. 31
БАХТЄЄВА Н.Д., ПОПОВА О.В. Особливості нанокристалізації
аморфних алюмінієвих сплавів при інтенсивній пластичній дефор-
мації ………………………………………………………………………………………………. 45
САВІНА О.В., БАБУШКІН О.М., СУХАНОВ І.В., СУХАНОВА Г.В.
Термоелектричні властивості чистих металів при високих пла-
стичних деформаціях ……………………………………………………………………… 55
МЕЛЬНИКОВА Н.В., БАБУШКIН О.М., САВIНА О.В. Барична за-
лежнiсть термоедс аморфних халькогенидiв мiдi ……………………………………… 63
МАЦ А.В., ХАЙМОВИЧ П.А. Барокрiодеформування сталi Х18Н10Т ….. 69
ВЕЛИКОДНИЙ А.Н., ХАЙМОВИЧ П.А., ТИХОНОВСЬКИЙ М.А.,
АНДРИЄВСЬКА Н.Ф., СТАРОЛАТ М.П., ТИХОНОВСЬКА Т.М.
Низькотемпературна квазiгiдроекструзiя сильнодеформованого
цирконiю ………………………………………………………………………………………… 78
МАЛЬЦЕВА Л.А., НОСКОВА Н.І., МАЛЬЦЕВА Т.В., КОСИЦИНА І.І.,
Н.Н. ОЗЕРЕЦЬ, МІСАР А.В., ЛЕВІНА А.В. Еволюція структури і
фазових перетворень в метастабільній аустенітній сталі при
інтенсивній пластичній деформації …………………………………………………. 83
СТОЛЯРОВ В.В., УГУРЧИЄВ У.Х. Вплив iмпульсного струму на
деформацiйну поведiнку наноструктурного сплаву з пам‘яттю
форми TiNi ……………………………………………………………………………………… 92
КОРЖОВ В.П. Спечені порошкові заготовки електроконтактного
сплаву Cu–30% Cr, плаковані литим сплавом того ж складу …………….. 97
БЕЖЕНАР Н.П., ГАРБУЗ Т.А., БОЖКО С.А., БЕЛЯВIНА Н.Н.,
МАРКIВ В.Я., ОЛIЙНИК Г.С. Фазовий склад i структура компо-
зитiв cBN–TiB2–Al, отриманих спiканням при високому тиску ………. 102
БОГАТИРЬОВА Г.П., IЛЬНИЦЬКА Г.Д., МАРИНИЧ М.А., НЕ-
ВСТРУЄВ Г.Ф., ПАНОВА А.Н., БIЛОЧЕНКО В.А., ЛЕЩЕНКО О.В.
Взаїмозв‘язок фiзико-хiмiчних та фiзико-механiчних властивостей
порошкiв синтетичного алмазу ……………………………………………………… 116
ХОМЕНКО А.В., ПРОДАНОВ Н.В. Вплив шорсткостi алмазних по-
верхонь на поведiнку ультратонкоï плiвки води, помiщеноï мiж ними .. 123
ЛИСЕНКО А.Б., КРАВЕЦЬ О.Л., ЛИСЕНКО А.А. Механiзм та
кiнетика формування метастабiльної модифiкацiї неодиму в умо-
вах гартування з жидкого стану …………………………………………………….. 134
РИЖКОВСЬКИЙ В.М., ГОНЧАРОВ В.С., ДИМОНТ В.П., МІТЮК
В.І. Структурні перетворення в сплавах, які містять цинк, на основі
антимоніду MN2SB при термобаричних діях ………………………………….. 145
ГОМОННАЙ А.А., ГУРАНИЧ П.П., СЛИВКА А.Г., РИГАН М.Ю.,
РОМАН И.Ю. Барична поведiнка пiроелектричного коефiцiєнту у
шаруватих кристалах TlInS2 i TlGaSe2 ……………………………………………. 151
ВАРЮХІН Д.В., ТАРЕНКОВ В.Ю., ДЬЯЧЕНКО О.І., ВАЛЬКОВ В.І.,
ГОЛОВЧАН О.В., ПІДЛІСНИЙ О.В. Резистивні аномалії і струмова
стимуляція фазового переходу у контактах Nb–Mn2–хFeхP0.5As0.5 ………. 157
ДАУНОВ М.І., КАМІЛОВ І.К., ГАБІБОВ С.Ф. Використання
всебічного тиску для оцінки ступеня впливу флуктуаційного по-
тенціалу на енергетичний спектр носіїв заряду в кристалічних
напівпровідниках ………………………………………………………………………….. 164
МОЛЛАЄВ А.Ю. Комплексне дослідження допійованих феро-
магнітних напівпровідників при високому тиску ……………………………. 171
БІЛЯТИНСЬКА І.В., ФЕЛЬДМАН В.І., МІЛЯВСЬКИЙ В.В., БО-
РОДІНА Т.І. Ударний метаморфізм породоутворюючих мінералів
смужчатого амфіболіту …………………………………………………………………. 182

Скачати архів »