“ФТВТ”, Том 19, №2

Змiст

КРОНЕОС А.І., ГУЛАТІС І.Л., ВОВК Р.В., ЗАВГОРОДНІЙ A.A., OБО-
ЛЕНСЬКИЙ M.О., ПЕТРЕНКО О.Г., САМОЙЛОВ О.В. Атомістичні мо-
делі для R1–xPrxBa2Cu3O7–δ і супутніх оксидів …………………………………………….. 7
МЕТЛОВ Л.С. Питання нерівноважноï термодинаміки дефектів …………………. 14
БУТЬКО В.Г. Електронна будова одномірних наноструктур літію і калію ….. 20
ТРУХАНОВ С.В., КОЗЛЕНКО Д.П., ТРУХАНОВ А.В. Кристалічна і магнітна
структури аніон-дефіцитного манганіту La0.70Sr0.30MnO2.85 під дією високо-
го тиску ……………………………………………………………………………………………………. 25
BAK-MISIUK J., ROMANOWSKI P., DOMAGALA J., MISIUK A.,
DYNOWSKA E., LUSAKOWSKA E., BARCZ A., SADOWSKI J., CALIEBE W.
Феромагнітні нанокластери в Si:Mn і GaMnAs, відпалених при високих
температурі і тиску …………………………………………………………………………………… 32
БЕЖЕНАР М.П., КОНОВАЛ С.М., БОЖКО С.О., БІЛЯВІНА Н.М., МАР-
КІВ В.Я. Релаксаційна взаємодія в системі cBN–Al при високому тиску …….. 41
НОВІКОВ М.В., БОГАТИРЬОВА Г.П., ІЛЬНИЦЬКА Г.Д., НЕВСТРУЄВ
Г.Ф., ПЕТАСЮК Г.А., ТКАЧ В.Н., БОГДАНОВ Р.К., ІСОНКІН А.М., ЗАКОРА
А.П., ЗАЙЦЕВА І.Н. Включення в кристалах синтетичних діамантових
високоміцних порошків ……………………………………………………………………………. 48
МЕЛЬНИКОВА Н.В., КАДИРОВА Н.І., УСТІНОВА І.С., ЗАЙНУЛІН Ю.Г.,
БАБУШКІН О.Н. Синтез та електричні властивості фаз високого тиску
ErxCu3V4O12 ……………………………………………………………………………………………… 54
ГРИБАНОВ І.Ф. Магнітні властивості сплавів Mn1–tCrtAs (0.1 < t < 0.3) під
тиском ……………………………………………………………………………………………………… 59
РЯБЦЕВ С.І. Особливості фазоутворення і властивості нерівноважно за-
кристалізованих сплавів з високою позитивною енергією змішення ………….. 66
ПОПОВ В.В., РАСОЛОВ С.Г., ТКАЧ В.І., МАСЛОВ В.В., МАКСИМОВ
В.В., НОСЕНКО В.К., ПЕТРЕНКО О.Г. Вплив часткової заміни нікелю
кобальтом на термічну стійкість аморфних і нанокомпозитних структур в
сплавах Al86(Ni,Co)8Gd6 ……………………………………………………………………………. 76
МОЛАЄВ А.Ю., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Р.К., ЗАЛІБЕКОВ У.З., НО-
ВОТОРЦЕВ В.М., МАРЕНКІН С.Ф. Вплив процентного вмісту марганцю
на характеристичні точки і параметри фазового переходу на шкалі висо-
кого тиску в p-CdGeAs2:Mn ………………………………………………………………………. 88
МІТЮК В.І., РИЖКОВСЬКИЙ В.М., ТКАЧЕНКО Т.М. Вплив термоба-
ричної обробки на розчинність міді та цинку в антимоніді марганцю зі
структурою типу NiAs ……………………………………………………………………………… 94
МОЛАЄВ А.Ю., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Р.К., ЗАЛІБЕКОВ У.З., АРС-
ЛАНОВ Т.Р., НОВОТОРЦЕВ В.М., МАРЕНКІН С.Ф. Негативний магніто-
опір в p-InAs:Mn і p-CdGeAs2:Mn, iндуцiйований високим тиском ………………… 99
ШАПОВАЛОВ В.А. Магнітні центри з початковою високою симетрією
найближчого оточення і високим порядком симетрії структури ………………. 103
ОЛЕКСАНДРОВ І.В., СИТДІКОВ В.Д., БОНАРСЬКИ Я.Т. Еволюція кри-
сталографічної текстури в міді після інтенсивної пластичної деформації
крученням під високим тиском ……………………………………………………………….. 110
ЛАПТЄВ О.М., ПЕРИГ О.В., ПІДЛІСНИЙ С.В. Механіка рівноканально-
го кутового пресування матеріалу з деформаційним зміцненням ……………… 118
ПАПІРОВ І.І., ШОКУРОВ В.С., ПІКАЛОВ А.І., СИВЦОВ С.В., ШКУРО-
ПАТЕНКО В.А. Ультрадрібнозернисті магнієві сплави і тантал, отримані
інтенсивною пластичною деформацією …………………………………………………… 124
БІЛОШЕНКО В.О., МАТРОСОВ М.І., ЧИШКО В.В., ДИЯКОНОВ В.П.,
СЕННІКОВА Л.Ф., МІРОНОВА О.М., МЕДВЕДСЬКА Е.О., ШЕВЧЕНКО Б.А.
Рівноканальне багатокутове пресування багатоволокнистого надпровід-
ного композиту ………………………………………………………………………………………. 129
АНДРІЄВСЬКА Н.Ф., ОКОВІТ В.С., РУДИЧЕВА Т.Ю., СТАРОЛАТ М.П.,
СТОРОЖИЛОВ Г.Е., ТИХОНОВСЬКИЙ М.А., ХАЙМОВИЧ П.А., ША-
ПОВАЛ І.Н. Еволюція структури і властивостей сплаву НТ-50 при вели-
ких пластичних деформаціях ………………………………………………………………….. 136
ЦИСАР М.О., ШМИГЕРА Р.С. Вплив функціонального шару на шорст-
кiсть поверхнi ………………………………………………………………………………………… 143
БАРОНІН Г.С., СТОЛІН О.М., ПУГАЧОВ Д.В., ЗАВРАЖИН Д.О., КОБ-
ЗЕВ Д.Є., КОЗЛУКОВА Ю.О., РАЗІНІН О.К. Молекулярно-релаксаційні і
структурно-механічні характеристики композитів на основі надвисокомо-
лекулярного поліетилену, отриманих рідко- і твердофазною екструзією ……… 146
…………………………………………….. 120
МIРОШНИЧЕНКО С.В. Чисельно-експериментальна методика
дослiдження напружено-деформованого стану моделей штампу ……. 125
КАСАТКА М.Г., БОРЗЕНКО О.П., ВОЗНЯК А.В., ВОЗНЯК Ю.В.,
ПІЛІПЕНКО А.М. Гідравлічний прес для обробки полімерних ма-
теріалів при високому тиску ………………………………………………………….. 132

Скачати архів »