“ФТВТ”, Том 19, №3

Змiст

НАЗАРЧУК С.М., БОЧЕЧКА О.О., ПЕТАСЮК Г.А. Ущільнення
алмазних порошків під впливом високого тиску …………………………………. 7
ПОДРЕЗОВ Ю.М., НАЗАРЕНКО В.А., ЛАПТЕВ А.В., ДАНIЛЕНКО В.I.,
ЙЕВIЧ Я.I. Закономiрностi контактоутворення у порошковому ти-
танi при гарячому деформуваннi …………………………………………………….. 12
ПАЩЕНКО В.П., ПАЩЕНКО О.В., СІЛЬЧЕВА Г.Г., ПРОКОПЕН-
КО В.К., РЕВЕНКО Ю.Ф., СИЧЕВА В.Я., КИСЕЛЬ Н.Г., БУР-
ХОВЕЦЬКИЙ В.В., КОМАРОВ В.П. Дефектність кла-
стерізованої наноструктури, фазові переходи та магніторезис-
тивні властивості нестехіометричних манганіт-лантанових пе-
ровскiтів La0.6Sr0.2Mn1.2–xAlxO3±δ ……………………………………………………… 24
ВАЛЬКОВ В.І., ГРИБАНОВ І.Ф., ДВОРНІКОВ Є.О., СИВА-
ЧЕНКО О.П., ТОДРИС Б.М., ГОЛОВЧАН О.В., МІТЮК В.І. Низь-
котемпературні переходи порядок–порядок у деяких силіцідах
марганцю з орторомбічною кристалічною структурою типу Co2P ……. 36
ДОВГИЙ В.Т., ЛIННIК О.I., КАМЕНЄВ В.I., ПРОКОПЕНКО В.К.,
МИХАЙЛОВ В.I., ДАВИДЕЙКО Н.В., ЛIННIК Т.О., СПИРИДО-
НОВ В.М., БОЧКОВАЯ Г.Ю. Оcобливості магнітно-неоднорідного
стану монокристалу манганіта Nd0.5Sr0.5MnO3. Ефекти тиску ………….. 46
БАРБАШОВ В.І., АКІМОВ Г.Я., ТІМЧЕНКО В.М., БАРБАШОВА
Л.Я., НЕСОВА О.В. Баричні аспекти іонної провідності в кераміці
складу ZrO2–Y2O3–Al2O3 ………………………………………………………………… 55
ПРОХОРОВ В.Г., ХОХЛОВ В.О., ПРОХОРОВ А.Ю., АРТЕМОВ А.М.,
ПИСЬМЕНОВА Н.Є., ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Магнітно-польові залеж-
ності критичного струму в полікристалічних зразках MgB2, до-
пiйованих наночастинками TiO2 і SiC ……………………………………………… 60
ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є., КУЗО-
ВИЙ Н.В., ШТАЄРМАН Е.Я. Теплоємність ГЦК-Ar під тиском ………… 69
АРТЕМОВ А.М. Шаруватий надпровідник як система кулонівських
часток двох типів ……………………………………………………………………………. 79
ГАБЄЛКОВ С.В., ТАРАСОВ Р.В., МИРОНОВА А.Г., СТАРОЛАТ
М.П., АНДРІЄВСЬКА Н.Ф. Еволюція структурної органiзації нано-
розмірного ксерогелю гідроокису цирконію при розмелюваннi та
пресуванні ………………………………………………………………………………………. 94
МОЛЛАЄВ А.Ю., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Р.К., ЗАЛІБЄКОВ У.З.,
АРСЛАНОВ Т.Р., НОВОТОРЦЕВ В.М., МАРЕНКІН С.Ф. Баричні,
температурні і магнітопольові залежності кінетичних коефіцієнтів
у феромагнітному напівпровіднику Cd0.7Mn0.3GeAs2 ………………………. 111
МОЛЛАЄВ А.Ю., КАМІЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Р.К., ЗАЛІБЄКОВ У.З.,
АРСЛАНОВ Т.Р., НОВОТОРЦЕВ В.М., МАРЕНКІН С.Ф. Кінетичні
ефекти в орієнтованих монокристалах p-Cd94.7Mn5.3GeAs2 при ви-
сокому тиску …………………………………………………………………………………. 116
БЕЙГЕЛЬЗИМЕР Я.Ю., ШТЕРН М.Б., ЄПІФАНЦЕВА Т.О., СИН-
КОВ О.С. Отримання неспечених гетерогенних композицiйних ма-
териалiв методом гвинтової екструзії …………………………………………….. 120
МIРОШНИЧЕНКО С.В. Чисельно-експериментальна методика
дослiдження напружено-деформованого стану моделей штампу ……. 125
КАСАТКА М.Г., БОРЗЕНКО О.П., ВОЗНЯК А.В., ВОЗНЯК Ю.В.,
ПІЛІПЕНКО А.М. Гідравлічний прес для обробки полімерних ма-
теріалів при високому тиску ………………………………………………………….. 132

Скачати архів »