ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Зав. відділом: ПАШКЕВИЧ Юрій Георгійович,
доктор фізико-математичних наук, професор
+38 (044) 524-04-8

Відділ теорії динамічних властивостей складних систем (перша назва – відділ теоретичної фізики) було створено 16 січня 1966 року в ДонФТІ АН УРСР. Заснував відділ і керував ним до 1988 р. член-кореспондент АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор Кирило Борисович Толпиго, – видатний фізик-теоретик, який зробив фундаментальний внесок у фізику твердого тіла й біофізику. 3 травня 2016 року минуло 100 років від дня його народження. Цій події було присвячено спеціальний випуск журналу «Фізика низьких температур» (том 42, випуски 5 та 6) під загальною редакцією д. ф.-м. н., проф. Ю. Г. Пашкевича.

З 1988 року по 2000 рік завідувачем відділу був доктор фізико-математичних наук, професор Тележкін Веніамін Олександрович.

У 2001 році відділ було перейменовано у «відділ теорії динамічних властивостей складних систем». З 2001 року і по теперішній час завідувачем відділу є доктор фізико-математичних наук, професор Пашкевич Юрій Георгійович.

Напрями наукових досліджень:

Динамічні та статичні властивості складних систем у зовнішніх полях (металооксиди, базові сполуки високотемпературних надпровідників, низькорозмірні магнітні та сильнокорельовані системи, фотонні та магнонні кристали, наноструктури). Спектроскопія розсіювання й поглинання світла, електронний та мюонний спінові резонанси. Оптика комплексних структур, фотоніка та нелінійна оптика багатофункціональних систем.

У відділі працюють 8 чоловік, в тому числі: 5 докторів фізико-математичних наук і 3 кандидата фізико-математичних наук.

Методи дослідження: напівемпіричний метод модифікованої теорії кристалічного поля, розрахунки з перших принципів на основі теорії функціонала щільності, аналітичні обчислення з використанням симетрії.

Результати відділу, відзначені державними та іменними преміями:

Дослідження кооперативних явищ в новітніх твердотільних системах – топологічних ізоляторах та екзотичних надпровідниках. (Ю.Г. Пашкевич, P. Lemmens, В.П. Гнезділов  Премія ім. Б.І. Веркіна НАН України за 2020 рік)

Вперше розглянуто електродипольне спініндуковане однофононне поглинання світла, обумовлене магнітним упорядкуванням і вивчено нові магнітооптичні ефекти в антиферомагнетиках (Ю. Г. Пашкевич, І. Л. Любчанський, Державна премія України в галузі науки і техніки за 2004 рік).

Вперше запропоновано механізм підпорогового дефектоутворення в кристалах зі структурою алмазу новий метод розрахунку електронної та атомної структури точкових дефектів (В. О. Тележкін, Державна премія України в галузі науки і техніки за 1995 рік).

Виділені результати останніх років (2010 - 2020):

Розвинуто напівемпіричний метод модифікованої теорії кристалічного поля (МТКП) для дослідження структурних, електронних і магнітних властивостей сполук перехідних й рідкісноземельних металів. Метод МТКП дозволяє вивчати орбітальні та спінові стани, розраховувати тензори g-факторів і відновлювати локальну анізотропію парамагнітних іонів. Використовуючи експериментальні дані електронного парамагнітного резонансу або спектрів люмінесценції за допомогою МТКП можна відновлювати тип і величину викривлень координаційних комплексів довільної симетрії.

Вперше запропоновано методику спінових діаграм для дослідження еволюції спінових станів парамагнітних іонів з електронними конфігураціями 3d2 - 3d8 в координаційних комплексах довільної симетрії.

Вивчено вплив зміни спінового стану на електронні, фононні та магнітні властивості базових сполук залізовмісних надпровідників і перовскітоподібних кобальтитів. Показано, що зміна спінового стану іонів заліза або кобальту з електронними конфігураціями 3d6 є одним з механізмів виникнення фазової сепарації в цих сполуках.

Досліджено новий тип багатофункціональних періодичних структур – фотонно-магнонні кристали, в спектрах яких існують заборонені фотонні та магнонні зони. Досліджено вплив геометричних факторів і структури «елементарної комірки» на поширення електромагнітних і спінових хвиль в таких гібридних матеріалах.

Теоретично вивчено вплив напружень невідповідності, що виникають на межі магнітної плівки та діелектричної підкладки, а також вплив магнітоелектричної взаємодії на ефекти поздовжнього й поперечного зсуву при відбитті світла від такої структури.

Вперше досліджено явище нелінійної акустооптичної дифракції на стоячих поздовжніх й поперечних звукових хвилях в кристалічній пластині. Проведено детальний поляризаційний аналіз дифрагованого світла та знайдено умови, за яких виникає можливість розділити внесок прямих і каскадних процесів в ефект.

Захист дисертацій:

“Фазові перетворення в низьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку” Ф.М. Буханько 23.06.2020 (спеціалізована вчена рада Д 64.175.03 при Інституті фізики низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків). Присуджено ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – «фізика твердого тіла».

“Динаміка гратки та електронна структура низьковимірних провідних систем на основі заліза” Т. М. Шевцова  28.05.2019 (спеціалізована вчена рада Д 64.175.03 при Інституті фізики низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків). Присуджено ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – «фізика твердого тіла»

«Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля», К. В. Ламонова, 27.10.2015 року (спеціалізована вчена рада Д 64.175.03 при Інституті фізики низьких температур ім. Б І. Вєркіна НАН України, м. Харків). Присуджено ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – «фізика твердого тіла».

«Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра», Р. Ю. Бабкін, 29.09.2015 року (спеціалізована вчена рада Д 64.175.03 при Інституті фізики низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків). Присуджено ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – «фізика твердого тіла».

«Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів», Е. А. Пилипенко, 29.09.2015 року (спеціалізована вчена рада Д 64.175.03 при Інституті фізики низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків) Присуджено ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – «фізика твердого тіла».

Наукова співпраця:

Інститути НАН України, університети України: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (м. Харків); Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАНУ (м. Харків); НТК Інститут монокристалів НАН України (м. Харків); Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ); Інститут фізики НАН України (м. Київ); Донецький національний університет ім. В. Стуса (м. Вінниця); Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (м. Харків).

Близьке й далеке зарубіжжя: Інститут фізики твердого тіла і напівпровідників НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь); Інститут технічної акустики НАН Білорусі (м. Вітебськ, Білорусь); Інститут фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН, (м. Красноярськ, Росія); Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (м. Москва, Росія); Ульянівський державний університет (м. Ульянівськ, Росія); Institute for Condensed Matter Physics, TU Braunschweig (Braunschweig, Germany); Laboratory for Muon-Spin Spectroscopy, Paul Scherrer Institut (Villigen PSI, Switzerland); University of Fribourg, Department of Physics and Fribourg Center for Nanomaterials (Fribourg, Switzerland); Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro (Aveiro, Portugal); Adam Mickiewicz University in Poznan (Poznan, Poland); Quantum Photonics Science Research Center; Hanyang University (Seoul, Republic of Korea); Ecole National D’Engenieurs de Brest (Brest, France).

Участь в міжнародних наукових проектах:

  • project “Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology”, funded by the EU program European Cooperation in Science and Technology (COST) (2018 – 2022), Науковий керівник від ДонФТІ НАНУ – д. ф.-м. н., проф. І. Л. Любчанський
  • Науково-дослідницький проєкт cпільного конкурсу НАН України та НАН Білорусі “Вплив магнітного поля і ультразвуку на аніонно-обмінні властивості залізо-та кобальтвмісних шаруватих подвійних гідроксидів” №01-02-20 (2020-2021) Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Ю. Г. Пашкевич
  • projectMagnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics – MagIC funded by the EU Horizon 2020-EU under program MSCA-RISE (2015 – 2019) Науковий керівник від ДонФТІ НАНУ – д. ф.-м. н., проф. І. Л. Любчанський
  • project «Nanoscale Quantum Optiсs» funded by the EU program European Cooperation in Science and Technology (COST), Action MP1403 (2014-2019). Науковий керівник від ДонФТІ НАНУ – д. ф.-м. н., проф. І. Л. Любчанський

Прикладні дослідження

проводяться в рамках програм НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» за проектом №53 «Формування нових оптичних і електронних властивостей наноструктур під дією високого тиску і лазерного випромінювання з рідкоземельними іонами як зондами» (2015-2019). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Ю. Г. Пашкевич. Та Цільової програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» проект №14 «Синтез нових алмазоподібних плівок та структур “ядро-оболонка” під дією короткострокового імпульсного лазерного опромінення нітрід вуглецевих плівок в надкритичній рідині» Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Ю. Г. Пашкевич.

У відділі тривають роботи за наступними темами та напрямками:

Фононні, магнонні і електронні збудження - спектроскопія розсіювання світла.

а) складні магнетики;

V. P. Gnezdilov, Yu. G. Pashkevich, V. S. Kurnosov, O. V. Zhuravlev, D. Wulferding,
P. Lemmens, D. Menzel, E. S. Kozlyakova, A. Yu. Akhrorov, E. S. Kuznetsova, P. S. Berdonosov, V. A. Dolgikh, O. S. Volkova, and A. N. Vasiliev
Flat-band spin dynamics and phonon anomalies of the saw-tooth spin-chain system Fe2O(SeO3)2
Phys. Rev. B 99, 064413 (2019)

V. Gnezdilov, Yu. Pashkevich, V. Kurnosov, O.V. Zhuravlev, D. Wulferding,
P. Lemmens, N.V. Kazak, Yu.V. Knyazev, and S.G. Ovchinnikov
Magnetic and structural correlations in the warwickite Mn2OBO3
Low Temperature Physics  45, No. 9, pp. 1046–1052 (2019) (AIP version)

V. Gnezdilov, Yu. Pashkevich, P. Lemmens, V. Kurnosov, P. Berdonosov, V. Dolgikh, E. Kuznetsova, V. Pryadun, K. Zakharov, and A. Vasiliev
Lattice and magnetic instabilities in Cu3Bi(SeO3)2O2X (X=Br,Cl)
Phys. Rev. B 96, 115144 (2017)

V. Kurnosov, V. Gnezdilov, P. Lemmens, Yu. Pashkevich, A.K. Bera, A.T.M.N. Islam, and B.Lake
Phonon excitations in the quasi-one-dimensional Haldane phase of SrNi2V2O8
Low Temperature Physics 43, 1405 (2017) (AIP version)

V. Gnezdilov, Yu. Pashkevich, V. Kurnosov, P. Lemmens, E. Kuznetsova, P. Berdonosov, V. Dolgikh, K. Zakharov, A. Vasiliev, Longitudinal magnon, inversion breaking and magnetic instabilities in the pseudo-Kagome francisites Cu3Bi(SeO3)2O2X with X = Br, Cl, arXiv:1604.04249  (2016)

V. Gnezdilov, P. Lemmens, Yu. G. Pashkevich, D. Wulferding, I. V. Morozov, O. S. Volkova, and A. Vasiliev Dynamical lattice instability versus spin liquid state in a frustrated spin chain system Physical Review B Vol. 85, N21,214405, 6 pages (2012)

V. Gnezdilov, P. Lemmens, Yu. G. Pashkevich, Ch. Payen, K. Y. Choi, J. Hemberger, A. Loidl, and V. Tsurkan. Phonon anomalies and possible local lattice distortions in giant magnetocapacitive CdCr2S4 Physical Review B –84, 045106, 6 pages (2011)

D. Wulferding, P. Lemmens, K.-Y. Choi, V. Gnezdilov, Yu. G. Pashkevich, J. Deisenhofer, D. Quintero-Castro, A. T. M. Nazmul Islam, and B. Lake Coupled spin-lattice fluctuations in a compound with orbital degrees of freedom: The Cr-based dimer system Sr3Cr2O8 Physical Review B, 84, 064419, 7 pages (2011)

б) залізовмісні надпровідники

Yu. Pashkevich, V. Gnezdilov, P. Lemmens, T. Shevtsova, A. Gusev, K. Lamonova, D. Wulferding, S. Gnatchenko, E. Pomjakushina, and K. Conder. Phase separation in iron chalcogenide superconductor Rb0.8+xFe1.6+ySe2 as seen by Raman light scattering and band structure calculations  Физика низких температур 42, c. 628–643 (2016)

V. Gnezdilov, Yu. G. Pashkevich, P. Lemmens, D. Wulferding, T. Shevtsova, A. Gusev, D. Chareev, and A. Vasiliev Interplay between lattice and spin states degree of freedom in the FeSe superconductor: Dynamic spin state instabilities Physical Review B 87, 144508, 8 pages (2013)

Ю.Г. Пашкевич, Т.Н. Шевцова, А.А. Гусев, В.П. Гнездилов, P. Lemmens  Спиновое состояние железа — управляющий параметр железосодержащих ВТСП: зависимость энергии основного состояния, энергий фононов и позиций атомов от спинового состояния иона железа в FeTe  Физика низких температур, 38, cc. 1135–1140 (2012)

V. Gnezdilov, Yu. Pashkevich, P. Lemmens, A. Gusev, K. Lamonova, T. Shevtsova, I. Vitebskiy, O. Afanasiev, S. Gnatchenko, V. Tsurkan, J. Deisenhofer, and A. Loidl Anomalous optical phonons in FeTe chalcogenides: Spin state, magnetic order, and lattice anharmonicity. Physical Review B, 83, No. 24. – 245127, 6 pages (2011)

Мюонний спіновий резонанс – дослідження складних магнітних структур і спінових станів в залізовмісних і кобальтовмісних сполуках.

E. Sheveleva, B. Xu, P. Marsik, F. Lyzwa, B. P. P. Mallett, K. Willa, C. Meingast, Th. Wolf, T. Shevtsova, Yu. G. Pashkevich, and C. Bernhard
Muon spin rotation and infrared spectroscopy study of Ba1−xNaxFe2As2
Phys. Rev. B 101, 224515,  22 pages  (2020)

Rustem Khasanov, Gediminas Simutis, Yurii G. Pashkevich, Tatyana Shevtsova, William R. Meier, Sergey L. Bud’ko, Vladimir G. Kogan, and Paul C. Canfield
Magnetism and its coexistence with superconductivity in CaK(Fe0.949Ni0.051)4As4:
muon spin rotation/relaxation studies
Phys. Rev. B 102, 094504, 14 pages (2020)

B.P.P. Mallett, Yu.G. Pashkevich, A. Gusev, Th. Wolf and C. Bernhard. Muon spin rotation study of the magnetic structure in the tetragonal antiferromagnetic state of weakly underdoped Ba1-xKxFe2As2. Europhysics Letters 111, 5 (2015)

M. Bendele, A. Ichsanow, Yu. Pashkevich, L. Keller, Th. Strässle, A. Gusev, E. Pomjakushina, K. Conder, R. Khasanov, H. Keller Coexistence of Superconductivity and Magnetism in FeSe1-x under Pressure  Physical Review B Vol. 85, N6, 064517, 11 pages (2012)

H. Maeter, H. Luetkens, Yu. G. Pashkevich, A. Kwadrin, R. Khasanov, A. Amato, A. A. Gusev,  K. V. Lamonova, D. A. Chervinskii, R. Klingeler, C. Hess, G. Behr, B. Buchner, and H.–H. Klauss Interplay of rare earth and iron magnetism in RFeAsO (R=La, Ce, Pr, and Sm): Muon-spin relaxation and symmetry analysis Physical Review B 80, 094524 (19 pages) (2009)

H. Luetkens, M.Stingaciu, Yu.G. Pashkevich, K. Conder, E.Pomjakushina, A.A. Gusev, K.V.Lamonova, P. Lemmens, and H.-H. Klauss Microscopic Evidence of Spin State Order and Spin State Phase Separation in Layered Cobaltites RBaCo2O5.5 with R=Y, Tb, Dy, and Ho  Physical Review Letters 101, 017601 (2008)

Дослідження взаємозв’язку структурних, електронних і магнітних властивостей комплексів перехідних і рідкісноземельних металів довільної симетрії методом модифікованого кристалічного поля та іншими методами.

а) складні магнетики – структурні властивості

High-Power Ultrasonic Synthesis and Magnetic-Field-Assisted Arrangement of Nanosized Crystallites of Cobalt-Containing Layered Double Hydroxides
A. N. Salak, D. E. L. Vieira, I. M. Lukienko, Yu. O. Shapovalov, A. V. Fedorchenko, E. L. Fertman, Yu. G. Pashkevich, R.Yu. Babkin, A. D. Shilin, V. V. Rubanik, M. G. S. Ferreira and J. M. Vieira
ChemEngineering 3, N 3, 62, 12pp., (2019)

Giant magnetocapacitance in cerium sesquioxide
T. Kolodiazhnyi, H. Sakurai, M. Avdeev, T. Charoonsuk, K. V. Lamonova,
Yu. G. Pashkevich, and B. J. Kennedy
Phys. Rev. B 98, 054423 (2018)

Magnetic phenomena in Co-containing layered double hydroxides
D.E.L. Vieira, A. N. Salak, A.V. Fedorchenko, Yu.G. Pashkevich, E.L. Fertman, V.A.Desnenko, R.Yu. Babkin, E. Čižmár, A. Feher, A.B. Lopes, and M.G.S. Ferreira
Low Temperature Physics 43, 977 (2017) (AIP version)

N. V. Kazak, M. S. Platunov, Yu.V. Knyazev, N.B. Ivanova, Y.V. Zubavichus, A. A. Veligzhanin, A.D. Vasiliev, L.N. Bezmaternykh, O.A. Bayukov, A. Arauzo, J. Bartolome, K.V. Lamonova and S.G. Ovchinnikov. Crystal and local atomic structure of MgFeBO4, Mg0.5Co0.5FeBO4 and CoFeBO4: Effects of Co substitution Physica Status Solidi B 252, pp. 2242-2258 (2015).

V. Gnezdilov, P. Lemmens, D. Wulferding, Yu. Pashkevich, K. Lamonova, K.-Y. Choi, O. Afanasiev, S. Gnatchenko, and H. Berger Low-dimensional magnetism of spin-. chain systems α- and β-TeVO4: a comparative study Физика низких температур, 38, pp. 715–727 (2012)

V. Gnezdilov, K.V. Lamonova, Yu.G. Pashkevich,P. Lemmens, H. Berger, F. Bussy, S.L.Gnatchenko Magnetoelectricity in the ferrimagnetic Cu2OSeO3: symmetry analysis and Raman scattering study  Физика низких температур 36, с. 688-697 (2010)

б) складні магнетики – магнітні стани 

FeMoO4 Revisited: Crosslike 90° Noncollinear Antiferromagnetic Structure Caused by Dzyaloshinskii–Moriya Interaction
V. Ksenofontov, Yu. G. Pashkevich, M. Panthöfer, V. Gnezdilov, R. Babkin, R. Klauer, P. Lemmens, and A. Möller
J. Phys. Chem. C 2021, 125, 10, 5947–5956

Yu. Pashkevich, R. Babkin, V. Rubanik Jr., V. Rubanik, A. Shilin, Ju. Banys, D. E.L. Vieira, A. Salak  Magnetic anisotropy in the CoII-AlIII-nitrate layered double hydroxides with the Co/Al ratios 2, 3, and 4  Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties”, NAP 2020  01NMM10-5pages 2020 | conference-paper  DOI: 10.1109/NAP51477.2020.9309621

A. Kovacs, J. Caron, A. S. Savchenko, N. S. Kiselev, K. Shibata, Zi-An Li, N. Kanazawa, Y. Tokura, S. Blugel, and R. E. Dunin-Borkowski  Mapping the magnetization fine structure of a lattice of Bloch-type skyrmions in an FeGe thin film Applied Physics Letters 111, 192410 (2017)

N.V. Kazak, M.S. Platunov, Yu.V. Knyazev, N.B. Ivanova, O.A. Bayukov, A.D. Vasiliev, L.N. Bezmaternykh, V.I. Nizhankovskii, S.Yu. Gavrilkin, K.V. Lamonova, S.G. Ovchinnikov. Uniaxial anisotropy and low-temperature antiferromagnetism of Mn2BO4 single crystal. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 393, pp. 316-324 (2015).

М. С. Платунов, С. Г. Овчинников, Н. В. Казак, Н. Б. Иванова, В. Н. Заблуда, И. Весчке, И. Счайле, К. В. Ламонова Разделение локальных магнитных вкладов в монокристалле Co2FeBO5 посредством XMCD-спектроскопии  Письма в ЖЭТФ 96, c. 723 – 727 (2012).

в) електронний парамагнітний резонанс

EPR Spectrum Formation Mechanism of the Iron-doped ZnSe
Karina Lamonova, Roman Babkin, Yurii Pashkevich, Bekir Bekirov, Igor Ivanchenko, Nina Popenko, Maxim Gidulyanov, Dariya Savchenko. Nazar Kovalenko
2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW) Proceedings Pages 849-853
2020 | conference-paper DOI: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252690

К. Ламонова, Б. Бекиров, И. Иванченко, Н. Попенко, Е. Житлухина, В. Бурховецкий, С. Орел, Ю. Пашкевич. Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом Физика низких температур 40, с. 842-851 (2014)

В.А. Шаповалов, Е.С. Житлухина, К.В. Ламонова, С.M. Орел, С.Н. Барило, Ю.Г. Пашкевич. Исследование рельефа адиабатического потенциала в монокристаллах с ионами меди  Физика низких температур 40, с. 595-603 (2014).

V. A. Shapovalov, E. S. Zhitlukhina, K. V. Lamonova, V. V. Shapovalov, M. Rafailovich, S. A. Schwarz, R. Jahoda,V. J. Reidy, S. M. Orel, Yu. G. Pashkevich Multi-minimum adiabatic potential in the single crystal normal spinel ZnAl2O4, doped by Cu2+ ions J. Phys.: Condens. Matter. 22, 245504, 7 pages) (2010)

K. Lamonova, I. Ivanchenko, S. Orel, S. Paranchich, V. Tkach, E. Zhitlukhina, N. Popenko and Yu. Pashkevich Spectroscopic evidence of spinel phase clustering in solid solutions Hg1−xCrxSe (0.03 ≤ x ≤ 0.1) J. Phys.: Condens. Matter 21  045603 (9pp) (2009)

г) спінові та орбітальні стани

Impact of temperature dependent octahedra distortions on magnetic properties of Co-containing double layered hydroxides
R.Yu. Babkin, Yu. G. Pashkevich, A. V. Fedorchenko, E. L. Fertman, V. A. Desnenko,
A. I. Prokhvatilov, N. N. Galtsov, D. E. L. Vieira, A. N. Salak
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 473, pp. 501-504 (2019)

Р. Ю. Бабкин, К. В. Ламонова, С. М. Орел, С. Г. Овчинников, Ю. Г. Пашкевич. Температурная эволюция спинового состояния иона Co3+ в кобальтитах RCoO3 (R = La, Gd). Письма в ЖЭТФ 99, 8 (2014).

Yu. S. Orlov, L. A. Solovyov, V. A. Dudnikov, A. S. Fedorov, A. A. Kuzubov, N. V. Kazak, V. N. Voronov, S. N. Vereshchagin, N. N. Shishkina, N. S. Perov, K. V. Lamonova, R. Yu Babkin, Yu. G. Pashkevich, A. G. Anshits, S. G. Ovchinnikov. Structural properties and high-temperature spin and electronic transitions in GdCoO3: Experiment and theory.Physical Review B,  88, 235105, 14 pages (2013)

D. Wulferding, A. Möller, K.-Y. Choi, Yu. G. Pashkevich, R. Yu. Babkin, K. V. Lamonova, P. Lemmens, J. M. Law, R. K. Kremer, and R. Glaum Lattice and orbital fluctuations in TiPO4 Physical Review B vol. 88, N20, 205136, 10 pages (2013)

Житлухина Е.С., Ламонова К.В., Орел С.M., Пашкевич Ю.Г. Флуктуации спинового состояния 3d-ионов вблизи “тройных точек Физика низких температур 38, С. 1175-1183 (2012)

К. V. Lamonova, E. S. Zhitlukhina, R.Yu. Babkin, S. M. Orel, S. G. Ovchinnikov, Yu. G. Pashkevich Intermediate Spin State of a 3d Ion in the Octahedral Environment and Generalization of the Tanabe-Sugano Diagrams J. Phys. Chem. A 115, 13596-13604, (2011)

д) спектроскопія рідкісноземельних іонів

Local magnetic anisotropy of rare-earth elements in the iron-containing oxypnictides RFeAsO (R=Ce, Nd, Sm)
O. V. Gornostaeva, K. V. Lamonova, S. M. Orel, and Yu. G. Pashkevich
Low Temperature Physics 44, 50 (2018) (AIP version)

Effective nuclear charge approximation for free rare-earth ions
O. V. Gornostaeva, R. Y. Babkin, K. V. Lamonova, S. M. Orel & Yu. G. Pashkevich
Spectroscopy Letters, 50, no. 9, 482-488 (2017)

Formation mechanism of luminescence spectra of carbon nitride films doped by europium chloride CNx: EuCl3
R. Yu. Babkin, K. V. Lamonova, S. M. Orel, A. M. Prudnikov, Yu. G. Pashkevich, O. V. Gornostaeva, O. G. Viagin, P. O. Maksimchuk, Yu. V. Malyukin
Journal of Luminescence 186, pp. 247–254 (2017)

Магнитные свойства иона Ce3+ в железосодержащем оксипниктиде CeFeAsO
О.В. Горностаева, К.В. Ламонова, С.М. Орел, Ю.Г. Пашкевич
Физика низких температур, 39, с. 442-451 (2013)

Поширення та відбиття електромагнітних і спінових хвиль в гібридних функціональних структурах:

а) ефекти просторового зсуву (Гуса-Хенхена та Імберт-Федорова) при відбитті електромагнітних і спінових хвиль від границі розділення функціональних матеріалів

Yuliya Dadoenkova, Nataliya Dadoenkova, Maciej Krawczyk and Igor Lyubchanskii,
Goos-Hänchen effect for Brillouin light scattering by acoustic phonons,
Optics Letters 43 (16), 3965 – 3968 (2018)

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, J. W. Kłos, M. Krawczyk, and I. L. Lyubchanskii,
Goos-Hänchen effect in light transmission through biperiodic photonic-magnonic
crystals,
Physical Review A. 96 (4), 043804 (2017)

Yu. S. Dadoenkova, F. F. L. Bentivegna, N. N. Dadoenkova, and I.L. Lyubchanskii. Transverse magneto-optic Kerr effect and Imbert–Fedorov shift upon light reflection from a magnetic/non-magnetic bilayer: impact of misfit strain. Journal of Optics 19, 015610 (2017).

Yu. S. Dadoenkova, F. F. L. Bentivegna, N. N. Dadoenkova, R. V. Petrov, I. L. Lyubchanskii, and M. I. Bichurin. Influence of the linear magneto-electric effect on the lateral shift of light reflected from a magneto-electric film. Journal of Physics: Conference Series. 741, 012201 (2016).

Yu. S. Dadoenkova, F. F. L. Bentivegna, N. N. Dadoenkova, R. V. Petrov, I. L. Lyubchanskii, and M. I. Bichurin. Controlling the Goos-Hänchen shift with external electric and magnetic fields in an electro-optic/magneto-electric heterostructure. Journal of Applied Physics. 119, 203101 (2016).

Yu. S. Dadoenkova, F. F. L. Bentivegna, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, and Y. P. Lee. Influence of misfit strain on the Goos–Hänchen shift upon reflection from a magnetic film on a nonmagnetic substrate. Journal of Optical Society of America B: Optical Physics. 33, 393 – 404 (2016).

А. С. Савченко, А. С. Тарасенко, С. В. Тарасенко, В. Г. Шавров. Безобменные магнитоэлектрические магноны – особый класс смешанных гибридных дипольных волн. Письма в ЖЭТФ 103, 8 (2016).

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, and I. L. Lyubchanskii. Goos-Hänchen shift at the reflection of light from the complex structures composed of superconducting and dielectric layers. Journal of Applied Physics. 118, 213101 (2015).

M. Krawszyk. P. Gruszecki, Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, J. Romero-Vivas, and K. Y. Guslienko. Influence of magnetic surface anisotropy on spin wave reflection from the edge of ferromagnetic film. Physical Review B. 92, 054427 (2015).

А.С. Савченко, А.С. Тарасенко, С.В.Тарасенко, В.Г. Шавров. Новый механизм усиления эффекта Гуса–Хенхен на границе раздела прозрачных сред. Письма в ЖЭТФ 102, 6 (2015).

P. Gruszecki, J. Romero-Vivas, Yu. S. Dadoenkova, N.N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, and M. Krawczyk. Goos-Hänchen effect and bending of spin wave beams in thin magnetic films. Applied Physics Letters. 105, 242406 (2014).

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, Y. P. Lee, and T. Rasing. Effect of lateral shift of the light transmitted through a one-dimensional superconducting photonic crystal. Photonics ad Nanostructures – Fundamentals and Applications. 11, 345 – 352 (2013).

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, M. L. Sokolvskyy, J. W. Klos, J. Romero-Vivas, and M. Krawczyk. Huge Goos-Hänchen effect for spin waves: A promising tool for study magnetic properties at interfaces. Applied Physics Letters. 105, 242406 (2012).

б) комплексні фотонні та фотонно-магнонні структури:

P. Gruszecki, I. L. Lyubchanskii, K.Y. Guslienko, and M.Krawczyk Local non-linear excitation of sub-100 nm bulk-type spin waves by edge-localized spin waves in magnetic films Appl. Phys. Lett. 118, 062408, 5 pages (2021)

I. S. Panyaev, L. R. Yafarova, D. G. Sannikov, N. N. Dadoenkova, Y. S. Dadoenkova, and I. L. Lyubchanskii,
One-dimensional multiperiodic photonic structures: a new route in photonics (four-component media),
Journal of Applied Physics 126 (10), 103102 (2019).

Nataliya N. Dadoenkova, Yuliya S. Dadoenkova, Igor L. Lyubchanskii, Maciej Krawczyk, and Konstantin Y. Guslienko,
Inelastic spin-wave scattering by Bloch domain wall flexure oscillations,
Physica Status Solidi – Rapid Research Letters 13 (5), 1800589 (2019)

A.S.Savchenko, V.N.Krivoruchko  Electric-field control of nonreciprocity of spin wave excitation in ferromagnetic nanostripes  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 474 pp. 9-13 (2019)

Jaroslaw W Klos, Yulia S Dadoenkova, Justyna Rychly, Nataliya N Dadoenkova, Igor L Lyubchanskii, Jozef Barnas,
Hartman effect for spin waves in exchange regime,
Scientific Reports 8, 17944 (2018)

Nataliya N Dadoenkova, Yuliya S Dadoenkova, Ivan S Panyaev, Dmitry G Sannikov, and Igor L Lyubchanskii,
One-dimensional dielectric bi-periodic photonic structures based on ternary photonic crystals,
Journal of Applied Physics 123 (4), 043101 (2018)

V. N. Krivoruchko, A. S. Savchenko, and V. V. Kruglyak Electric-field control of spin-wave power flow and caustics in thin magnetic films  Phys. Rev. B 98, 024427 (2018)

Yuliya S Dadoenkova, Nataliya N Dadoenkova, Igor L Lyubchanskii, Jarosław W Kłos, and Maciej Krawczyk,
Faraday effect in bi-periodic photonic-magnonic crystals,
IEEE Transactions on Magnetics. 53 (11), 2501005 (2017)

А.Ф. Буханько, Особенности оптических свойств анизотроп-ного метаматериала с диэлектрической проницаемостью близкой к нулю Оптика и спектроскопия. – Т.122, №4 – с. 680-688 (2017)

N. N. Dadoenkova, I. S. Panyaev, D. G. Sannikov, Yu. S. Dadoenkova, I. A. Rozhleys, M. Krawczyk, and I. L. Lyubchanskii. Complex waveguide based on a magneto-optic layer and a dielectric photonic crystal. Superlattices and Microstructures. 100, 45 – 56 (2016).

I. S. Panyaev, N. N. Dadoenkova, Yu. S. Dadoenkova, I. A. Rozhleys, M. Krawczyk, I. L. Lyubchanskii, and D. G. Sannikov. Optical properties of a four-layer waveguiding nanocomposite structure in near-IR regime. Optical and Quantum Electronics. 48, 556 (11 pages) (2016).

I. S. Panyaev, N. N. Dadoenkova, Yu. S. Dadoenkova, I. A. Rozhleys, M. Krawczyk, I. L. Lyubchanskii, and D. G. Sannikov. Four-layer nanocomposite structure as an effective optical waveguide switcher for near-IR regime. Journal of Physics D: Applied Physics. 49, 435103 (2016).

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, and D. I. Sementsov. Reshaping of Gaussian light pulses transmitted through one-dimensional photonic crystals with two defect layers. Applied Optics. 55, 3764 – 3770 (2016).

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, D. A. Korobko, I. O. Zolotovskii, D. I. Sementsov, and I. L. Lyubchanskii. Tunnelling of frequency-modulated wavepackets in photonic crystals with amplification. Journal of Optics. 18, 015102 (2016).

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, J. W. Kłos, and M. Krawczyk. Confined states in photonic-magnonic crystals with complex unit cell. Journal of Applied Physics. 120, 073903 (2016).

J. W. Kłos, M. Krawczyk, Y. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, and I. L. Lyubchanskii. Spin waves and electromagnetic waves in photonic-magnonic crystals. IEEE Transactions on Magnetics. 50, 1 – 4 (2014).

J. W. Kłos, M. Krawczyk, Y. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, and I. L. Lyubchanskii. Photonic-magnonic crystals: Multifunctional periodic structures for magnonic and photonic applications. Journal of Applied Physics. 115, 174311 (2014).

в) нелінійні акусто- та магнітооптичні ефекти:

Yu. S. Dadoenkova, N. N. Dadoenkova, F. F. L. Bentivegna, I. L. Lyubchanskii, Y. P. Lee. Cascading processes in the nonlinear diffraction of light by standing acoustic waves. Physical Review A 93, 1 (2016).

Y. S. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, Y. P Lee, and T. Rasing. Nonlinear magneto-optic ellipsometry. Journal of Optical Society of America B: Optical Physics. 31, 626 – 630 (2014).

N. A. Shevchenko, N. N. Dadoenkova, I. L. Lyubchanskii, F. F. L. Bentivegna, Y. P. Lee, and Th. Rasing. Nonlinear optical diffraction by standing acoustic waves in GaAs. Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications. 10, 400 – 408 (2012).

Нанотрубки, нанодроти, наномагнетики, нітрід-карбонові наноплівки

A. Zhuravlev, Yu.Pashkevich  Spin States of s=1/2 Dimer with Non-Collinear Local Axes Exhibiting C2 Permutation Symmetry
Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties”, NAP 2020 01NMM09-3 pages 2020 | conference-paper
DOI: 10.1109/NAP51477.2020.9309645

A. Prudnikov, Yu. Pashkevich, M. Pas’ko, V. Chishko, V. Dmitrenko Structural features of carbon nitride nanocolumnar films after  nanosecond pulsed laser annealing in a supercritical fluid
Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties”, NAP 2020 01TFC24-4 pages 2020 | conference-paper
DOI: 10.1109/NAP51477.2020.9309577

Pas’ko M., Prudnikov A., Pashkevich Yu., Lamonova K., Uvarov V. Formation of New Nanostructures and Their Optical Properties under the Influence of High Pressure and Laser Irradiation
Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2019) September 15–20, 2019 Odesa, Ukraine pp. 01TFC13-(1-4)
DOI: 10.1109/NAP47236.2019.216924

A. Prudnikov, Yu. Pashkevich, K. Lamonova, P. Maksimchuk, O. Viagin, Yu. Malyukin and M. Pas’ko Structure and Optical Properties of CNx–Ni and CNx–EuCl3 Core/Shell Nanostructured Films
Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings, Lecture Notes in Mechanical Engineering, A. D. Pogrebnjak and V. Novosad (eds.), pp.197-206 Springer Nature Singapore Pte Ltd. (2019)
https://doi.org/10.1007/978-981-13-6133-3_20

Yu. Pashkevich, А. Prudnikov, K. Lamonova, M. Pas’ko Nanocluster’s Magnetron Sputtering of Carbon-Nitride and Hybrid Nickel-Carbon-Nitride Films/ Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2017) Part 2 02NTF30-4 pages  DOI:10.1109/NAP.2017.8190386

А. В. Журавлев Спектры ЭПР четырехъядерного молекулярного комплекса симметрии D4h Физика низких температур 44, No. 11, pp. 1494-1500 (2018)

А. Prudnikov, Yu. Pashkevich, K. Lamonova, M. Pas’ko Correlation of the Structure and Optical Properties of Carbon Nitride Films CNx/ Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2017) Part 2 02NTF15-4 pages DOI: 10.1109/NAP.2017.8190375

В. Г. Бутько, А. А. Гусев, Т. Н. Шевцова, Ю. Г. Пашкевич. Инкапсулирование углеродных нанотрубок типа «кресло» цепочкой атомов Fe «зигзаг» Физика низких температур 42, c. 538–543 (2016)

А.В. Журавлев Эффекты локальной обменной анизотропии в четырехъядерном молекулярном комплексе симметрии D4h  Физика низких температур. 41, с. 244-253 (2015)

В.Г. Бутько, А.А. Гусев, Т.Н. Шевцова, Ю.Г. Пашкевич. Структурные, электронные и магнитные свойства хиральных нанотрубок, инкапсулированных линейной цепочкой железа Физика низких температур 40, с. 699-705 (2014).

В.Г. Бутько, А.А. Гусев, Т.Н. Шевцова, Ю.Г. Пашкевич. Структурные, электронные и магнитные свойства нанопроводов железа различного диаметра Физика низких температур 38, с. 1433-1438 (2012).

Фазові перетворення в фрустрованих манганітах з конкуруючими параметрами порядку

Буханько Ф.Н.,  Буханько А.Ф. Эволюция квантования Ландау спектра спинонных пар в слабом мотовском диэлектрике La0.15Sm0.85MnO3+δ со спинонной поверхностью Ферми с ростом температуры и напряженности магнитного поля Физика твердого тела 63, №5, с. 639-654 (16 ст.) (2021)

Ф.Н. Буханько,  А.Ф. Буханько  Эволюция пик-холм особенностей намагниченности в La0.15Sm0.85MnO3+δ вблизи температуры перехода в сверхпроводящее состояние Тс ≈ 41 К, вызванная ростом внешнего магнитного поля  Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 17  № 1, сс.81-100  (2019)

Буханько Ф.Н., Буханько А.Ф. Низкоэнергетические магнитные возбуждения спиновой и сверхпроводящей квантовых жидкостей в SmMnO3+δ, индуцированные ростом температуры  Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 16, № 2, сс. 271–288 (2018)

Буханько Ф.Н., Буханько А.Ф. Формирование в системе (Sm1-уGdу)0.55Sr0.45MnO3 манганитов фазы бесщелевой Z2 спиновой жидкости в нулевом магнитном поле; топологические фазовые переходы в состояния с низкой и высокой плотностью 2D вихревых пар, индуцированных магнитным полем, Физика Твердого тела, 59, № 12 сс. 2317-2329  (2017)

Ф. Н. Буханько, А. Ф. Буханько Признаки высокотемпературной сверхпроводимости в фрустрированных манганитах La1-ySmyMnO3+d (y = 0.85,1) Физика Твердого Тела 58, с. 506-518 (2016)

Ф. Н. Буханько, А. Ф. Буханько. Топологический фазовый переход развязывания квазидвумерных вихревых пар в La1−ySmyMnO3+d (y = 0.85 и 1.0) Журнал Технической Физики 86, с. 89-98 (2016)

Ф. Н. Буханько, А. Ф. Буханько. Сосуществование спиновой и электронно-дырочной квантовых жидкостей в фрустрированных манганитах La1-ySmyMnO3+delta Физика Твердого Тела 57, с. 1098-1111 (2015).

В кінці 2014 року внаслідок проведення антитерористичної операції на сході України, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, виконуючи Постанову КМУ №595 від 7.11.2014 року і Розпорядження Президії НАН України №704 від 19.11.2014 року було переведено в м. Київ та м. Харків. Зокрема, відділ теорії динамічних властивостей складних систем розташовано в НТК «Інститут монокристалів» НАН України за адресою: 61001 м. Харків, пр. Науки, 60.