“ФТВТ”, Том 20, №3

Змiст

ЖУРАВЛЬОВ О.В., КРИГІН І.М. Енергетичні спектри лінійних
спінових ланцюжків з магнітодипольною взаємодією …………………………. 7
ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ЖИХАРЄВ І.В., ГОРБЕНКО Є.Є.,
КУЗОВИЙ М.В. Відхилення від співвідношення Коші в легких
кристалах інертних газів пiд впливом великих тискiв ………………………. 19
БУТЬКО В.Г. Змінення електронної структури BN-нанотрубки ти-
пу «зигзаг» (12, 0) при інкапсулюванні її калієм ……………………………… 32
БАШЕВ В.Ф., РЯБЦЕВ С.І., ДОЦЕНКО Ф.Ф., СЕРГЕЄВ Г.О.,
КУШНЕРЬОВ О.І., ГУСЕВИК П.С. Структура та магнітні власти-
вості загартованих з рідкого стану сплавів систем марганець–
діамагнітний елемент ……………………………………………………………………… 37
ТОДРИС Б.М., ДВОРНІКОВ Є.О., ВАРЮХІН Д.В., ВАЛЬКОВ В.І.
Особливості намагнічування спіральної структури у MnCoSi під
тиском ……………………………………………………………………………………………. 49
ТЯГУР Ю.І., ТЯГУР І.Ю. Тискові дослідження електричного опору
сегнетоелектричних кристалів Sn2P6S6 біля фазового переходу ………… 56
САЄНКО С.Ю. Вплив харатеристик передавального порошкового
середовища на процес електроконсолiдацiї ……………………………………… 70
КОСIНСЬКИЙ В.В. Математичне обґрунтування способу підви-
щення ефективності гідростатичних установок в процесах обробки
під високим тиском різних матеріалів з використанням суспензій
та паст …………………………………………………………………………………………….. 82
КУЛАГІН Р.Ю. Особливості розробки технології гвинтової екструзії ….. 93
СТОЛЯРОВ В.В. Трибологічна поведінка наноструктурних та круп-
нозернистих металевих матерiалів …………………………………………………. 101
БІЛОШЕНКО В.О., ВАРЮХІН В.М., ДМИТРЕНКО В.Ю., НЕПО-
ЧАТИХ Ю.І., ЧЕРКАСОВ А.М. Волокнисті Cu-Fe-композити, от-
римані методом пакетної гідроекструзії: структура, механічні та
резистивні властивості ………………………………………………………………….. 110
КРАЛЮК М.О., ПАШИНСЬКА О.Г., МИШЛЯЄВ М.М., ТИЩЕН-
КО І.І. Формування фізико-механічних властивостей міді в умовах
деформації волочінням, суміщеної з крутінням, зі зміною напрямку
обертання на протилежний ……………………………………………………………. 120
АЛЄКСЄЄВ А.Д., УЛЬЯНОВА К.В., ТРАЧЕВСЬКИЙ В.В., ІВА-
ЩУК Л.І., ЗИМІНА С.В. Застосування методів комбінаційного
розсіяння та ядерного магнітного резонансу для дослідження гене-
зису структури вуглецевих наноматерілів природного похождення .. 126
КАЛУГIНА Н.О. Взаємний вплив дифузiї i фiльтрацiї в процесi ви-
тiкання метану з вугiльного масиву ……………………………………………….. 140
АЛЕКСЄЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., КІРІЛОВ А.К., МОЛЧА-
НОВ О.М., ТРОЇЦЬКИЙ Г.А., ДОНЧУК А.В. Температурна за-
лежність дифузійних процесів у поруватих середовищах: рух-
ливість метану у вугіллях ………………………………………………………………. 150
Академiку Вiктору Григоровичу Бар‘яхтару – 80 рокiв! …………………. 157

Скачати архів »