“ФТВТ”, Том 20, №2

Змiст

КОШТОВНИЙ Р.І., ОРЕЛ С.М. Коаксіальний провідний композит
у квазістаціонарному магнітному полі …………………………………………………. 7
ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ЖИХАРЄВ І.В., ГОРБЕНКО Є.Є.,
ПИЛИПЕНКО К.О. Ab initio теорiя багаточасткової взаємодії в ко-
роткодіючому потенціалі відштовхування ………………………………………. 15
БУКІН Г.В., ТЕРЕХОВ С.О., GASPAR A.B., REAL J.A., ЛЕВЧЕНКО Г.Г.
Перехід високий спін–низький спін в металоорганiчних структурах
2D-гофманiвського типу Fe(3-Fpy)2М(CN)4 під тиском …………………… 31
ПАЩЕНКО O.В. Вплив надстехіометричного марганцю на струк-
туру i магніторезистивні властивості манганітоперовскiтів
(Pr0.7Sr0.3)1–xMn1+xO3±δ ……………………………………………………………………. 42
КАЛАНДА М.О., ДЕМ’ЯНОВ С.Є., КРУПА М.М., ПЕТРОВ О.В.,
СВІТО І.А. Особливості фазових перетворень в процесі росту
подвійного перовскіту Sr2FeMoO6–δ ………………………………………………… 52
СТЕФАНОВИЧ Л.І., ТЕРЕХОВА Ю.В., ЮРЧЕНКО В.М. Вплив
концентраційної залежності рухливості на спінодальний розпад
стекол …………………………………………………………………………………………….. 63
БАРБАШОВ В.І., ТІМЧЕНКО В.М. , НЕСОВА О.В. Вплив домішок
La2O3 на провідність системи ZrO2–Sc2O3–CeO2 ……………………………… 74
МАСЛОВ В.В., НОСЕНКО В.К., ТКАЧ В.І., СЕГІДА Е.А., ЗЕ-
ЛІНСЬКАЯ Г.М., НАЗАРЕНКО О.О. Вплив температури розплаву
на структуру, термічну стійкість і мікротвердість аморфного спла-
ву Al87Ni8La5 ………………………………………………………………………………….. 80
Д’ЯЧЕНКО О.І., БОЙЧЕНКО В.О., ТАРЕНКОВ В.Ю. Відбиття
сильних електронних кореляцій в тунельному спектрі контактів з
манганітами ……………………………………………………………………………………. 91
ГРИБАНОВ І.Ф. Варіація локальних магнітних моментів в MnAs
під тиском. Магнітооб’ємний аналіз ………………………………………………… 97
СТОЛЯРОВ В.В. Механічні властивості та деформаційна поведінка
ультрамілкозернистих і наноструктурних сплавів ………………………….. 105
ДЕРЯГІН А.І., ЕФРОС Б.М., ЗАВАЛІШИН В.О., САГАРАДЗЕ В.В.,
ЕФРОС Н.Б., КУЗНЕЦОВ А.Р., ВАРЮХІН В.М. Явище механо-
індукованого атомного розшарування в Fe–Cr–Ni-сплавах після
інтенсивної пластичної деформації ………………………………………………… 115
БАБУН А.В., ВАСИЛЬЄВ А.О., КОВТУН К.В., СТАРОЛАТ М.П.,
СТЕЦЕНКО С.П., ТРЕМБАЧ О.В., ХОВРИЧ С.В. Интенсивна пла-
стична деформація берилію: структура та механічні властивості ……. 133
АЛЄКСЄЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., КІРІЛОВ А.К., МОЛЧА-
НОВ О.М., ТРОЇЦЬКИЙ Г.А., ДОНЧУК А.В. Зміна динамічних па-
раметрів води в об’ємі пор викопного вугілля в залежності від
температури ………………………………………………………………………………….. 143

Скачати архів »