Спецiалiзована вчена рада

вчені ради
Дата: 16 червня, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

ХАЧАТУРОВОЇ Тетяни Олександрівни (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)

«Вплив електронної структури бар’єру на транспортні характеристики  тунельних контактів з металевими електродами»

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

2. ЗАХИСТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

ЖИТЛУХІНОЇ Олени Сергіївни (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)

«Еволюція спінового стану 3d іонів в комплексах з різною симетрією»;

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: к.ф.-м.н., доцент

ЛАМОНОВА Карина Валентинівна,

с.н.с. відділу теорії динамічних властивостей складних систем ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:

1) Доктор фіз.-мат. наук, професор

АНДЕРС Олександр Георгійович

зав. кафедри загальної фізики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України;

2) Доктор фіз.-мат. наук, професор

ЛЕВЧЕНКО Георгій Георгійович,

зав. відділу фазових перетворень ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України.

Запрошуються всі наукові співробітники