“FTVD”, Vol 16, №4

Contents

IX International Conference «High Pressure – 2006. Fundamental and applied
Aspects» …………………………………………………………………………………………………….. 7
VALIEV R.Z. The new trends in SPD processing to fabricate bulk nanostructured
materials …………………………………………………………………………………………….. 9
DOBATKIN S.V., SALISCHEV G.A., KUZNETSOV A.A., RESHETOV A.V.,
SYNKOV A.S., KON’KOVA T.N. Comparative analysis of structure and properties
of oxygen-free copper past different severe plastic deformation schemes ……………….. 23
PODREZOV Yu.N., FIRSTOV S.A. Two approaches to the analysis of strainhardening
curves ………………………………………………………………………………………… 37
MISIUK A., EFROS B.M. Pressure-induced transformations during annealing
of silicon implanted with oxygen …………………………………………………………………. 49
STOLYAROV V.V., UGURCHIEV U.Kh., TRUBITSYNA I.B., PROKOSHKIN S.D.,
PROKOFIEV E.A. Severe electroplastic deformation of TiNi alloy …………………. 64
KORSHUNOV A.I., VEDERNIKOVA I.I., POLYAKOV L.V., SMOLYAKOV A.A.,
KRAVCHENKO T.N., KOROTCHENKOVA I.V. Effects of the number of equalchannel
angular pressing passes on the strain rate sensitivity of titanium VT1-0 ……….. 68
UTYASHEV F.Z., RAAB G.I. Mechanisms and model of structure formation in
metals during severe deformation ………………………………………………………………… 73
PASHINSKAYA E.G. Power aspects of energy dissipation during plastic deformation
in different stressed states. Part 1 ………………………………………………….. 79
SEMENOVA I.P., SAITOVA L.R., RAAB G.I., VALIEV R.Z. Superplastic behavior
of ultrafine-grained Ti−6Al−4V ELI alloy produced by severe plastic
deformation ………………………………………………………………………………………………. 84
BELOUSOV N.N. In situ investigation of structure-formation processes during
the deformation of materials in diamond anvils. 1. Equipment and experimental
procedure ……………………………………………………………………………………….. 90
TRUKHANOV S.V., FEDOTOVA V.V., TROYANCHUK I.O., TRUKHANOV A.V.,
FITA I.M., SZYMCZAK H. Hydrostatic pressure effect on spin glass state in
manganites ………………………………………………………………………………………………. 103
GRECHNEV G.E., BARANOVSKIY A.E., LOGOSHA A.V., PANFILOV A.S.,
FIL V.D., IGNATOVA T.V., SHITSEVALOVA N.Yu., ERIKSSON O. Pressure effect
on electronic structure and magnetic properties of MB6 and MB12 borides …… 110
BOYCHENKO V.A., DYACHENKO A.I., KRIVORUCHKO V.N., TARENKOV
V.Yu. Band-structure effects in lanthanum manganites …………………………. 115
BOKHONOV B.B., VAS’KOV D.G., DOROFEYCHIK S.S., MAKOVETSKY G.I.,
SHIPILO V.B., YANUSHKEVICH K.I. Crystal structure and specific magnetization
of compact samples obtained from nanosized Ni−C powders under high
pressure and temperatures …………………………………………………………………………. 123
LAVRENTYEV A.A., GABRELIAN B.V., VORZHEV V.B., NIKIFOROV I.Ya.,
KHYZHUN O.Yu., REHR J.J. X-ray spectroscopy studies of the electronic
structure and band-structure calculations of cubic TaCxN1−x carbonitrides ………. 135
SKVORTSOV A.I., AGAPOV A.I., KONDRATOV V.M., SHISHKIN V.M.,
EFROS B.M., TYUTENKO V.S. Internal friction and phase transformations in
alloys on the basis of zinc-aluminium depending on the degree of plastic deformation
………………………………………………………………………………………………… 144
VAL’KOV V.I., VARYUKHIN D.V., GRIBANOV I.F., TODRIS B.M., SIVACHENKO
A.P. Influence of pressure on magnetostructural phase transitions
in alloys of the Mn2−xFexAs0.5P0.5 system …………………………………………….. 148
PALISTRANT N.A., BIVOL V.V., ROBU S.V., SMERTENKO P.S. A mechanism
of deformation of new promising polymer composites based on 4-
aminostyrene under high local stresses ……………………………………………………….. 153
BELOSHENKO V.A., MATROSOV N.I., SPUSKANYUK V.Z., CHISHKO V.V.
Influence of combined deformation on mechanical and functional properties
of NbTi alloy …………………………………………………………………………………………… 159
KHOMENKO A.V., PRODANOV N.V. Synergetic kinetics of melting of ultrathin
lubricant film ………………………………………………………………………………………………… 164
100-th ANNIVERSARY OF V.I. ARKHAROV ………………………………………………. 180
AUTHOR’S INDEX 2006 ………………………………………………………………………….. 182

Download .zip »