“FTVD”, Vol 19, №3

Contents

NAZARCHUK S.N., BOCHECHKA A.A., PETASJUK G.A. Highpressure
compaction of diamond powders ………………………………………………… 7
PODREZOV Yu.N., NAZARENKO V.A., LAPTEV A.V., DANILENKO V.I.,
YEVICH Y.I. Conformity with laws of contact formation in titanium
powder at hot deformation …………………………………………………………………. 12
PASHCHENKO V.P., PASHCHENKO А.V., SILCHEVA А.G., PROKOPENKO
V.К., REVENKO Yu.F., SICHOVA V.Ya., KISEL N.G., BURKHOVETSKY
V.V., KOMAROV V.P. Defective clusterized nanostructure,
phase transitions and magnetoresistive properties of nonstoichiometric
manganite-lanthanum perovskites La0.6Sr0.2Mn1.2–xAlxO3±δ …………………… 24
VALKOV V.I., GRIBANOV I.F., DVORNIKOV E.A., SIVACHENKO
A.P., TODRIS B.M., GOLOVCHAN A.V., MITSIUK V.I. Low temperature
order–order phase transitions in some manganese-cobalt silicides
with orthorhombic crystal structure of Co2P type …………………………………. 36
DOVGII V.T., LINNIK A.I., KAMENEV V.I., PROKOPENKO V.K.,
MIKHAYLOV V.I., DAVYDEIKO N.V., LINNIK T.A., SPIRIDONOV V.N.,
BOCHKOVA G.Yu. Magnetic inhomogeneous state peculiarities of single
crystal manganite Nd0.5Sr0.5MnO3. Effects of pressure ……………………. 46
BARBASHOV V.I., AKIMOV G.Ya., TIMCHENKO V.M., BARBASHOVA
L.Ya., NESOVA E.V. A baric model of ionic conductivity in
ceramics of the ZrO2–Y2O3–Al2O3 composition …………………………………… 55
PROKHOROV V.G., KHOKHLOV V.A., PROKHOROV A.Yu., ARTEMOV
A.N., PISMENOVA N.E., LEVCHENKO G.G. Magnetic field dependences
of critical current in polycrystalline MgB2 samples doped
with nanoparticles of TiO2 and SiC …………………………………………………….. 60
TROITSKAYA E.P., CHABANENKO V.V., GORBENKO Ie.Ie., KUZOVOY
N.V., SHTAERMAN E.Ya. Heat capacity of FCC Ar under pressure ….. 69
ARTEMOV A.N. Layered superconductor as a system of Coulomb particles
of two types ……………………………………………………………………………….. 79
GABELKOV S.V., TARASOV R.V., MIRONOVA A.G., STAROLAT M.P.,
ANDRIEVSKAYA N.F. Evolution of structural organization of zirconium
hydroxide nanosize xerogel at milling and pressing ………………………. 94
MOLLAEV A.Yu., KAMILOV I.K., ARSLANOV R.K., ZALIBEKOV U.Z.,
ARSLANOV T.R., NOVOTORZEV V.M., MARENKIN S.F. Baric, temperature
and magnetic-field dependences of kinetic coefficients in ferromagnetic
semiconductor Cd0.7Mn0.3GeAs2 ……………………………………… 111
MOLLAEV A.Yu., KAMILOV I.K., ARSLANOV R.K., ZALIBEKOV U.Z.,
ARSLANOV T.R., NOVOTORZEV V.M., MARENKIN S.F. Kinetic effects
in oriented p-Cd94.7Mn5.3GeAs2 single crystals at high pressure …… 116
BEYGELZIMER Ya.E., SHTERN M.B., EPIFANTSEVA T.A., SYNKOV A.S.
Preparation of unsintered heterogeneous composite materials by twist
extrusion method …………………………………………………………………………….. 120
MIROSHNICHENKO S.V. Numerical-experimental technique for investigation
of stress-strain state model dies ………………………………………… 125
KASATKA N.G., BORZENKO A.P., VOZNYAK A.V., VOZNYAK Yu.V.,
PILIPENKO A.N. Hydraulic press for the processing of polymer materials
at high pressures ………………………………………………………………………. 132

Download .zip »