Статут інституту

СТАТУТ
Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна Національної академії наук України
(ДонФТІ НАН України)

Київ-2016

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Донецький фізико–технічний інститут ім. О.О. Галкіна Національної академії наук України (ДонФТІ НАН України), далі Інститут, створений у відповідності з постановами Ради Міністрів УРСР від 21.05.1965 р. № 493, Президії АН УРСР від 08.07.1965 р. № 181.

1.2. Донецький фізико–технічний інститут ім. О.О. Галкіна Національної академії наук України є правонаступником Донецького фізико–технічного інституту Академії наук України (1991-1994 рр.).

1.3. Інститут входить до складу Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України (далі Відділення).

1.4. Інститут є державною науково-дослідною бюджетною установою, має самостійний баланс з правами юридичної особи, має реєстраційні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України, та рахунки в іноземній валюті, відкриті в установах банків відповідно до законодавства України.
Інститут має право займатися науковою та науково-технічною діяльністю, в якій він керується чинним законодавством, Статутом Національної академії наук України (далі – НАН України), Основними принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України, іншими нормативними актами НАН України та цим Статутом.

1.5. Інститут є неприбутковою установою. Власні надходження Інституту отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету відповідно до чинного законодавства. Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг, виконання робіт, грантів, дарунків та благодійних внесків від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів, а також коштів від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.
Кошти, отримані від використання (надання в оренду) і реалізації майна Інституту, що віднесені до відання Інституту, спрямовуються на виконання його статутних завдань.
Інститут самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.
Інститут має право в порядку, визначеному чинним законодавством, спрямовувати отримані від надання дозволених законодавством платних послуг кошти на реконструкцію та капітальне будівництво основних фондів і соціально-побутових об’єктів, розвиток соціально-побутової бази.
Інститут користується на правах оперативного управління основними та оборотними фондами, іншим майном на умовах безстрокового користування без зміни його форми державної власності, які закріплені за ним Президією НАН України.

1.6. Інститут не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Загальними зборами Відділення фізики і астрономії та Президією НАН України в разі потреби.

1.7. Інститут має круглу печатку зі своїм найменуванням, необхідні для діловодства штампи зі своїм найменуванням та реквізитами, фірмові бланки, товарний знак, емблему, тощо.

1.8. Місцезнаходження Інституту:

03680, Україна, м. Київ, пр. Науки, будинок 46.

1.9. Повне найменування українською мовою –
ДОНЕЦЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Повне найменування англійською мовою –
DONETSK INSTITUTE FOR PHYSICS AND ENGINEERING NAMED AFTER O.O. GALKIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
Повне найменування російською мовою –
ДОНЕЦКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. ГАЛКИНА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
Скорочене найменування українською мовою –
ДОНФТІ НАН УКРАЇНИ
Скорочене найменування англійською мовою –
DONIPE OF THE NAS OF UKRAINE
Скорочене найменування російською мовою –
ДОНФТИ НАН УКРАИНЫ

ІІ. НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

2.1. Головним завданням Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та дослідно-конструкторських розробок в галузі фізики твердого тіла з метою одержання нових знань, сприяння науково-технічному прогресові суспільства, а саме:

 • розробка нових методів дослідження механічних, магнітних, електричних, надпровідних, резонансних, оптичних властивостей матеріалів у конденсованому стані; вивчення їх кристалічної, магнітної та електронної структури із застосуванням хімічних реактивів, у тому числі прекурсорів, а саме, ацетону, перманганату калію, етилового ефіру, сірчаної та азотної кислот, толуолу тощо і створення відповідної апаратури і приладів;
 • накопичення та систематизація даних про мікро- та макровластивості твердих тіл при різноманітних зовнішніх впливах (високих та низьких температур, високих тисків та механічних навантажень, сильних магнітних та електричних полів, високочастотного та оптичного випромінювання тощо);
 • розробка фізичних основ отримання матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками стосовно механічної міцності, магнітних, електричних та оптичних властивостей; виготовлення дослідних зразків та дрібносерійних партій таких матеріалів;
 • сприяння практичному застосуванню наукових результатів та прикладних розробок в галузі створення нових матеріалів та виробів, технологій їх отримання, відповідного обладнання, приладів для наукових досліджень;
 • участь у розробці і реалізації національних та міжнародних наукових та технічних програм і проектів за профілем Інституту;
 • підготовка та атестація наукових кадрів.

2.2. Діяльність Інституту здійснюється у відповідності з основними науковими напрямами, затвердженими Президією НАН України, перспективними та річними планами науково-дослідних та прикладних робіт.

2.3. З цією метою Інститут:

2.3.1. Розробляє за участю наукового колективу з урахуванням рішень НАН України основні напрями досліджень і подає їх на затвердження у встановленому порядку.

2.3.2. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, розв’язує питання їхнього матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

2.3.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм профілем і визначає можливості їх використання в різних сферах життя суспільства, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.

2.3.4. Розробляє прогнози та проводить експертизу з провідних напрямів науки і техніки.

2.3.5. Організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових та прикладних робіт (проектів, заявок) і за результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

2.3.6. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі за кордоном, тощо.

2.3.7. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.

2.3.8. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідувачів наукових підрозділів та наукових співробітників, атестує працівників Інституту.

2.3.9. Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру, прикріплення, в тому числі за кордоном, а також через спільні з вузами кафедри та інші форми.

2.3.10. Координує з іншими науково-дослідними установами і організаціями дослідження, які проводяться, надає допомогу науковим установам та вищим учбовим закладам України у розвитку цих наукових досліджень та в підготовці наукових кадрів.

2.3.11. Створює у встановленому порядку спеціалізовані Вчені ради при Інституті для захисту кандидатських і докторських дисертацій.

2.3.12. Організовує підвищення кваліфікації, в тому числі стажування, наукового персоналу в наукових центрах країни та за її межами.

2.3.13. Забезпечує високу якість досліджень, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

2.3.14. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

2.3.15. Вирішує питання використання форм оплати праці згідно з чинним законодавством; преміює працівників відповідно до положення Інституту про преміювання, здійснює інші види стимулювання праці співробітників Інституту.

2.3.16. Укладає у встановленому порядку договори і угоди про наукове та науково-технічне співробітництво з установами та організаціями, здійснює інші види економічної діяльності, в тому числі з питань міжнародного співробітництва.

2.3.17. У порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними актами НАН України, вирішує питання про вступ до спілок, асоціацій та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями та підприємствами, в тому числі закордонними.

2.3.18. Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо) у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми науковими працівниками і співробітниками, котрі як автори є суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені в Інституті.

2.3.19. Реалізовує на внутрішньому і зовнішньому ринках об’єкти інтелектуальної власності, що йому належать, надає науково-технічні та освітні послуги, а також реалізовує зразки і малі серії приладів, устаткування, матеріалів, виробів та іншу наукоємну продукцію, зокрема, здійснювати:

 • виробництво напівфабрикатів, заготовок;
 • виробництво запасних і комплектуючих частин промислового устаткування;
 • виробництво продукції металообробки металевих конструкцій;
 • виробництво, ремонт і монтаж механічного устаткування, гідравлічних систем;
 • розробку та виробництво апаратури для наукових досліджень;
 • розробку та виробництво продукції і устаткування медико -біологічного призначення, у тому числі діагностично-лікувальної апаратури;
 • виробництво кріогенних рідин.

2.3.20. Надає на договірних умовах наукову, науково-методичну допомогу та освітні послуги іншим організаціям і підприємствам та при необхідності залучає їх до виконання наукових досліджень.

2.3.21. За договорами виконує замовлення від юридичних та фізичних осіб на науково – дослідні, проектні та дослідно-конструкторські роботи та послуги.

2.3.22. Організовує та виконує роботи з метрологічного забезпечення вимірювань у сфері наукових досліджень, розробок та виробництва.

2.3.23. Розробляє нові методи та засоби вимірювань.

2.3.24. Проводить вивірення, калібрування, ремонт та прокат засобів вимірювальної техніки, у тому числі медичної, для підприємств, організацій, установ і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

2.3.25. Здійснює утримання, експлуатацію та ремонт об’єктів теплопостачання.

2.3.26. Кошти за надані послуги, одержані Інститутом, використовуються на проведення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної і соціальної бази, а також інші цілі, що визначаються Статутом, кошторисом та основними завданнями Інституту.

2.3.27. Має право в порядку, встановленому в НАН України, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансі Інституту.
Кошти, що отримані Інститутом від оренди або продажу майна, в повному обсязі спрямовуються на виконання його статутних завдань.

2.3.28. Здійснює обробку персональних даних відповідно до умов закону «Про захист персональних даних».

2.4. Належні Інститутові права реалізує директор, Вчена рада Інституту, а також за встановленим розподілом обов’язків інші службові особи Інституту.

ІІI. СТАТУТ I СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

3.1. Статут Інституту є основним актом, який регулює його діяльність.

3.2. Статут розробляється дирекцією Інституту після обговорення в науковому колективі, приймається Вченою радою, погоджується з Відділенням і набуває чинності після його затвердження в НАН України та державної реєстрації.

3.3. Структуру Інституту розробляє дирекція, її розглядає Вчена рада та затверджує Відділення фізики і астрономії НАН України.
Структурними підрозділами Інституту є: науково-дослідний відділ, лабораторія або сектор, а також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби. В Інституті можна створювати наукові колективи, в тому числі на контрактній основі, що організуються на певний термін для розв’язання конкретних завдань.

3.4. Інститут може створювати філії і наукові відділення, конструкторські, технологічні, проектні бюро, а також інші спеціалізовані організації на правах структурного підрозділу без прав юридичної особи.

3.5. Структурні підрозділи, що не мають прав юридичної особи, працюють за положенням, затвердженим наказом директора за погодженням з Вченою радою Інституту.

3.6. В підпорядкуванні Інституту можуть знаходитись підприємства (організації) з правом юридичної особи, які створюються для забезпечення наукової та господарської діяльності Інституту за рішенням Президії НАН України і діють на підставі Статуту, який погоджується з дирекцією Інституту, приймається Вченою радою Інституту, затверджується та реєструється у встановленому в НАН України порядку.

IV. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

4.1. Управління Інститутом здійснюється на основі і в порядку, встановленому його Статутом.

4.2. Інститут очолює директор, якого обирають за конкурсом загальні збори Відділення фізики і астрономії НАН України з урахуванням думки наукових співробітників Інституту терміном на п’ять років із числа провідних учених і затверджує Президія НАН України. У випадку, коли обрання директора не відбулося, а також в разі реорганізації Інституту Президія НАН України може призначити директора (директора-організатора) Інституту на термін до двох років.

Директор Інституту:

 • керує Інститутом і несе відповідальність за його діяльність перед НАН України, представляє Інститут у всіх організаціях згідно з чинним законодавством України.
 • забезпечує дотримання законності і дисципліни у діяльності Інституту;
 • керує розробленням основних напрямів науково-дослідних робіт, тематичного плану Інституту, а також планів підготовки наукових кадрів, видання наукових праць, проведення нарад і конференцій, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, будівництва і, у разі необхідності, виносить їх на затвердження Відділення або Президії НАН України;
 • контролює виконання рішень НАН України, перевіряє роботу підрозділів і окремих співробітників Інституту;
 • забезпечує укомплектовування Інституту кваліфікованими кадрами, сприяє підвищенню кваліфікації співробітників;
 • забезпечує координацію робіт та наукове співробітництво з іншими установами та організаціями, що проводять дослідження у споріднених галузях;
 • керує діяльністю вченої ради Інституту;
 • укладає з профспілковим комітетом колективний договір про вирішення соціальних питань та проведення заходів з охорони праці і забезпечує його виконання;
 • керує міжнародними науковими зв’язками Інституту;
 • подає НАН України і Відділенню звіти про результати діяльності Інституту;
 • не рідше одного разу на рік звітує перед колективом Інституту про результати діяльності Інституту за звітний період та окреслює перспективи діяльності на наступний рік;

4.3. Директор Інституту має право:

 • відповідно до чинного трудового законодавства приймати на роботу, переміщувати, звільняти і направляти у відрядження співробітників Інституту;
 • проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових співробітників; затверджувати рішення Вченої ради за результатами конкурсів або обрання на посади на новий термін, затверджувати рішення атестаційної комісії;
 • на підставі рішення Вченої ради представляти до присвоєння вченого звання професора і старшого наукового співробітника;
 • затверджувати результати конкурсу з набору до аспірантури і результати періодичної переатестації аспірантів;
 • за погодженням з Президією НАН України переводити аспірантів з одного виду аспірантури до іншого у межах встановленого Інституту плану прийому до аспірантури і вносити у встановленому порядку зміни до плану прийому в аспірантуру за спеціальностями, за якими здійснюється прийом;
 • відповідно до чинного законодавства заохочувати співробітників Інституту за високу якість наукових досліджень, зразкове виконання службових обов’язків, новаторство у праці, за винаходи і раціоналізаторські пропозиції та інші успіхи в роботі;
 • накладати у встановленому порядку дисциплінарні стягнення на співробітників Інституту;
 • затверджувати на основі тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту плани наукових досліджень відділів, лабораторій, секторів і тематичних груп Інституту;
 • затверджувати до видання наукові праці Інституту та планові роботи його співробітників, а також давати дозвіл на опублікування позапланових робіт, що публікуються з назвою Інституту на титульному аркуші;
 • розробляти структуру і штатний розпис Інституту;
 • встановлювати і змінювати посадові оклади в межах чинного в НАН України порядку та чинного законодавства України;
 • виступати від імені Інституту в судових, банківських та інших установах, а також доручати окремим особам ведення адміністративних, фінансових, господарських, судових та арбітражних справ Інституту;
 • розпоряджатися коштами та іншими матеріальними засобами Інституту згідно з чинним законодавством;
 • згідно з чинним законодавством вживати необхідних заходів щодо матеріально-технічного постачання, капітального будівництва та ремонту Інституту;
 • видавати доручення, накази, положення та інструкції в межах своєї компетенції;
 • укладати без доручення договори та угоди, здійснювати інші юридичні дії;
 • вирішувати інші питання, які відносяться, згідно зі Статутом до компетенції Інституту.
 • забезпечувати дотримання в Інституті державної таємниці.

4.4. Інститут створює Вчену раду, яка є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту. Головою Вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови – заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар Інституту.

Кількісний склад членів Вченої ради Інституту – 14 осіб.

4.5. Не менш як три чверті складу Вченої ради обирається на термін повноважень директора таємним голосуванням на зборах (конференції) наукових працівників Інституту, а решта її членів призначається наказом директора Інституту. До складу Вченої ради входять всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), які працюють в Інституті. До Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) провідні учені і спеціалісти, які не працюють в Інституті.

4.6. Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням та Президією НАН України.

Розглядає питання:

 • пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • проведення нарад і конференцій;
 • міжнародного наукового співробітництва Інституту;
 • науково-видавничої діяльності; висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;
 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • обрання наукових працівників за конкурсом;
 • порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань;
 • висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України;

Аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів;

Ухвалює:

 • програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • річний звіт про наукову роботу Інституту.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертацій здобувачів, докторантів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).

Рекомендує:

 • кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань Інституту;
 • інші питання, які передбачені Статутом Інституту.

4.7. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей, порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.

Рішення Вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань, де рішення вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше як 3/4 присутніх членів Вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням Вченої ради) голосуванням.

4.8. За рішенням Вченої ради в Інституті створюються секції Вченої ради з основних напрямків досліджень Інституту, а також науково-технічні ради (НТР) при базових структурних підрозділах Інституту. Діяльність та вибори складу секцій Вченої ради і НТР регулюються Положеннями, які розробляються дирекцією та затверджуються Вченою радою Інституту.

4.9. Керівництво поточною діяльністю Інституту директор здійснює за допомогою дирекції, яка складається із заступників директора з наукової роботи, вченого секретаря та заступника директора з загальних питань.

4.10. Заступників директора Інституту з наукової роботи і вченого секретаря призначає директор Інституту за погодженням Вченої ради Інституту та Відділення фізики і астрономії НАН України і затверджує Президія НАН України.

Заступника директора Інституту з загальних питань призначає директор Інституту за погодженням з Відділенням НАН України та затверджує Бюро Президії НАН України.

4.11. Заступники директора з наукової роботи координують роботу Інституту з іншими організаціями згідно зі встановленим розподілом обов’язків, без доручення укладають договори та угоди, здійснюють інші юридичні дії.

Заступник директора Інституту з наукової роботи заступає директора в разі його відсутності.

4.12. Розподіл обов’язків між членами дирекції встановлюється директором Інституту.

4.13. Керівників філіалів і наукових відділень Інституту, а також інших відокремлених структурних наукових підрозділів обирає Вчена рада Інституту і затверджує Президія НАН України за поданням Відділення.

4.14. Завідувачі наукових відділів, лабораторій (секторів), головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації. Завідувачів наукових відділів і головних наукових співробітників за поданням директора та Відділення затверджує на посадах Президія НАН України, провідних наукових співробітників – Бюро Відділення НАН України.

4.15. Інститут може мати почесного директора, радника дирекції, яких призначає Президія НАН України відповідно до Основних принципів організації та діяльності науково-дослідного інституту Національної академії наук України.

4.16. Дирекція укладає з профспілковою організацією колективний договір, який детально регламентує взаємовідносини трудового колективу та адміністрації відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

V. МАЙНО ТА КОШТИ ІНСТИТУТУ

5.1. Закріплені за Інститутом будівлі, споруди, устаткування, прилади, установки, транспортні засоби, інше майно є державною власністю та обліковуються на балансі Інституту.

5.2. Кошти Інституту складаються з

5.2.1. коштів загального фонду Державного бюджету України;

5.2.2. коштів спеціального фонду, а саме:

 • плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 • коштів, що отримуються від додаткової (господарської) діяльності;
 • плати за оренду майна;
 • коштів від реалізації майна (крім нерухомого майна);
 • інших джерел власних надходжень.

5.3. Закріплене за Інститутом державне майно знаходиться в його оперативному управлінні без права зміни форми власності.

5.4. Інститут, здійснюючи повноваження з управління майном і коштами:

5.4.1. Розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, забезпечуючи використання коштів на виконання науково-дослідної роботи, створення необхідних умов для ефективної роботи колективу.

5.4.2. Отримує від організацій, підприємств, кооперативів, добровільних фондів, товариств, асоціацій (акціонерних, наукових та ін.), інших юридичних та фізичних осіб фінансові та матеріальні ресурси як безоплатно, так і на умовах повної або часткової оплати виконання послуг.

5.4.3. Безпосередньо або через інші організації має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, зокрема:

 • виконувати науково-дослідні роботи та послуги за контрактами із зарубіжними установами, організаціями та фірмами;
 • експортувати результати своєї науково-технічної діяльності;
 • імпортувати прилади, обладнання, машини, вироби, реактиви, матеріали та інші товари для виробничих потреб.

5.4.4. Здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт своїх основних фондів, соціально-побутових об’єктів та соціально-побутової бази.

5.5. Відповідальність за збереження майна, закріпленого за Інститутом, та його використання для розвитку наукових досліджень і впровадження їх результатів несе директор Інституту.

VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ

6.1. Реорганізацію (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) або ліквідацію Інституту проводить Президія НАН України за поданням Бюро Відділення або одного з віце-президентів Національної академії наук України згідно з розподілом обов’язків.

6.2. Після ліквідації Інституту його майно переходить іншій неприбутковій організації за рішенням Національної академії наук України.


Статут повністю обговорено і прийнято на засіданні Вченої ради Інституту від 26.12.2013 р. (протокол №10 ).